Auto krediti

Krediti sa prvenstvom prolaza!

Uz auto-kredite Komercijalne banke, sve vreme ćete podjednako uživati u vožnji svog automobila, kao i u njegovoj otplati. 

Stabilni i u krivinama!

Klijenti koji nemaju priliv zarade preko računa u Banci, izmirivanje obaveza prema Banci vršiće putem administrativne zabrane.


U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita zaloga na vozilo, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja založnog prava i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom.

Krediti za kupovinu motornih vozila bez devizne klauzule i primer:

VRSTA KREDITA

DINARSKI KREDITI ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

Do visine profakture, odnosno kupoprodajnog ugovora i visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Do 84 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA
NA GODIŠNJEM NIVOU

od 6% do 8% + 6M BELIBOR, promenljiva

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, na svakih šest meseci, računajući od datuma prelaska kredita u otplatu primenom vrednosti 6M BELIBOR-a koja je definisana na tržištu dva radna dana pre datuma usklađivanja

NAKNADA BANKE

1% - 2% od iznosa kredita

OBEZBEĐENJE KREDITA

- Za iznose kredita do EUR 8.000,00:

Dve blanko menice korisnika kredita

 

- Za iznose kredita preko EUR 8.001,00:

Dve blanko menice potpisane od strane korisnika kredita, kasko osiguranje vozila vinkulirano u korist Banke i ručna zaloga na vozilo koje je predmet kreditiranja za ceo period trajanja kredita  ili

Po dve blanko menice korisnika kredita i kredtino sposobnog žiranta i ručna zaloga na vozilo koje je predmet kreditiranja za ceo period trajanja kredita

POSEBAN USLOV

Kreditiranje kupovine polovnih motornih vozila može se vršiti pod uslovom da ista ne mogu biti starija od 60 meseci na dan odobrenja kredita, niti starija od 84 meseca u trenutku otplate poslednjeg mesečnog anuiteta.

Ostali građani uslove kredita mogu dobiti u najbližoj ekspozituri Komercijalne banke ili pozivom Kontakt centra Banke.

U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita zaloga na vozilo, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja založnog prava i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom

PRIMER:

VRSTA KREDITA

DINARSKI KREDITI ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

RSD 500.000,00

ROK OTPLATE

84 meseca

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

NOMINALNA KAMATNA STOPA
NA GODIŠNJEM NIVOU, PROMENLJIVA

6M BELIBOR + 8%

NAKNADA BANKE (2% OD IZNOSA KREDITA)

RSD 10.000,00

MESEČNI ANUITET

RSD 8.571,74

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve menice korisnika kredita

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 720.026,16

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

12,37%

Obračun je izvršen na dan 13.06.2018. godine
Vrednost 6M BELIBOR-a iznosi 3,04%

*Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke
**Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segtmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke

Krediti za kupovinu motornih vozila sa deviznom klauzulom i primer:

VRSTA KREDITA

KREDITI ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA SA DEVIZNOM KLAUZULOM

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

Do visine profakture, odnosno kupoprodajnog ugovora i visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit

ROK OTPLATE

Do 84 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA
NA GODIŠNJEM NIVOU, FIKSNA

od 5,50 do 6,10%

NAKNADA BANKE

1% - 2% od iznosa kredita

OBEZBEĐENJE KREDITA

- Za iznose kredita do EUR 8.000,00:

Dve blanko menice korisnika kredita

 

- Za iznose kredita preko EUR 8.001,00:

Dve blanko menice potpisane od strane korisnika kredita, kasko osiguranje vozila vinkulirano u korist Banke i ručna zaloga na vozilo koje je predmet kreditiranja za ceo period trajanja kredita  ili

Po dve blanko menice korisnika kredita i kreditno sposobnog žiranta i ručna zaloga na vozilo koje je predmet kreditiranja za ceo period trajanja kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

UČEŠĆE

Min 30% od iznosa sa profakture odnosno iznosa iz kupoprodajnog ugovora

POSEBAN USLOV

Kreditiranje kupovine polovnih motornih vozila može se vršiti pod uslovom da ista ne mogu biti starija od 60 meseci na dan odobrenja kredita, niti starija od 84 meseca u trenutku otplate poslednjeg mesečnog anuiteta.

Ostali građani uslove kredita mogu dobiti u najbližoj ekspozituri Komercijalne banke ili pozivom Kontakt centra Banke.


U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita zaloga na vozilo, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja založnog prava i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom.

PRIMER:

VRSTA KREDITA

KREDITI ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA SA DEVIZNOM KLAUZULOM

KLIJENTI BANKE

VREDNOST PROFAKTURE

EUR 10.000,00

UČEŠĆE (MIN 30%)

EUR 3.000,00

IZNOS KREDITA

EUR 7.000,00

ROK OTPLATE

84 meseca

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE

EUR - srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA
NA GODIŠNJEM NIVOU, FIKSNA

6,10%

NAKNADA BANKE (2% OD IZNOSA KREDITA)

EUR 140,00 (RSD 16.551,20)

MESEČNI ANUITET

EUR 102,60

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve blanko menice korisnika kredita

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 8.618,40

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

6,94%

Obračun je izvršen na dan 13.06.2018. godine

*Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke
**Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segtmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke