Corporate

Corporate E-bank je namenjena srednjim i velikim preduzećima, koja platni promet vrše sa više računara povezanih u lokalnu mrežu. Corporate E-Bank radi po principu klijent/server i zato traži zajedničku bazu podataka, koja je obično instalirana na posebnom, moćnijem računaru, koji ima ulogu servera. Na njega je potrebno instalirati programsku opremu servera baze podataka IBM DB2 UDB Workgroup Edition (verzija za radne grupe), a na radne stanice – klijente, IBM Client Application Enabler (omogućuje rad klijentskih aplikacija), a zatim programsku opremu odgovarajuće konfigurisati. Instalaciju programske opreme IBM DB2 i konfigurisanje povezivanja mora obaviti za to osposobljena osoba.

Corporate E-Bank omogućava da svi korisnici programa vide iste podatke, uključujući i arhivu i pripremljene a neposlate naloge i poruke. Za komunikaciju Corporate E-Bank sa Bankom potrebno je da bar jedan računar ima izlaz na Internet – preko modema ili putem iznajmljene linije. Kada on osveži podatke, svi korisnici će moći da ih vide.

 

corporate

 

Terminski plan prijema i izvršenja platnih transakcija pravnih lica i preduzetnika