Devizna štednja

Postanite i vi jedan od zadovoljnih klijenata Komercijalne banke! Otvorite devizni račun u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima! Komercijalna banka nudi izuzetno povoljne kamatne stope na deviznu štednju. Otvaranje deviznog računa Banka vrši na vaš zahtev, besplatno, u svim ekspoziturama Banke, uz prezentaciju važećeg identifikacionog dokumenta.

 

Banka je, za vaše potrebe, kreirala različite modele oročene štednje:

  • štednja oročena po redovnim uslovima
  • rentna štednja
  • cvrčak štednja

 

Primljene depozite fizičkih lica Banka vodi u valuti u kojoj su deponovani, bez dodatne indeksacije.

 

Svoja devizna sredstva možete položiti na oročenu štednju u valutama EUR, USD i GBP na periode od 1, 3, 6, 12, 24 i 36 meseci.

 

Za oročavanje deviznih sredstava Banka je ustanovila minimalni iznos 100 EUR ili protivvrednost u drugim valutama. 
Klijent, vlasnik oročenog depozita prema uslovima iz prethodnog stava, ima pravo da ga Banka 15 dana pre isteka roka oročenja obavesti o roku na koji se produžava ugovor i o novoj kamatnoj stopi, kao i pravo da ugovor raskine najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tog obaveštenja i to bez naknade i uz kamatu ugovorenu za istekli oročeni period.
Oročeni štedni ulozi po isteku inicijalnog roka se automatski prenose na devizni račun. Po dospeću poslednjeg uloga štedni račun se automatski likvidira.
U izuzetnim slučajevima isplata je moguća i pre isteka ugovorenog roka, uz korekciju kamate, saglasno uslovima navedenim u konkretnom Ugovoru.

Pregled kamatnih stopa za oročene depozite po redovnim uslovima u zavisnosti od roka za valute EUR, USD i GBP od 27.02.2017.

ROK

Kamatne stope na godišnjem nivou

EUR

USD

GBP

1 MESEC

NKS

0,05%

0,10%

0,25%

EKS

0,04%

0,08%

0,21%

3 MESECA

NKS

0,05%

0,40%

0,50%

EKS

0,04%

0,34%

0,42%

6 MESECI

NKS

0,15%

0,60%

0,75%

EKS

0,13%

0,51%

0,64%

12 MESECI

NKS

0,35%

1,00%

1,00%

EKS

0,30%

0,85%

0,85%

24 MESECA

NKS

0,65%

1,15%

1,00%

EKS

0,55%

0,98%

0,85%

36 MESECI

NKS

0,80%

1,50%

1,00%

EKS

0,68%

1,28%

0,85%

NAPOMENA: Kamatne stope su date na godišnjem nivou. Efektivna kamatna stopa (EKS) na devizne štedne uloge iskazuje se u visini nominalne kamatne stope umanjene za 15% poreza na prihod od kapitala koji Banka plaća u ime i za račun klijenta prilikom pripisa kamate. Na oročene devizne depozite Banka primenjuje fiksnu kamatnu stopu uz primenu konformnog metoda obračuna.

 

Reprezentativni primer

 

 

 

Devizni štedni trajni nalog

 

Uvažavajući vaše vreme i novac, Komercijalna banka vam je omogućila da uz Devizni trajni nalog štedite ili plaćate svoje obaveze bez dolaska u Banku! Vi samo izaberite koliko novca i kada želite da Banka prenosi sa vašeg tekućeg dinarskog ili deviznog računa, na vaš štedni devizni račun. 
Minimalan iznos pojedinačnog deviznog trajnog naloga je EUR 30.
Trajni nalog