Dinarske i devizne garancije

Sigurnost uz bankarske garancije!

 

Po nalogu klijenata Komercijalna banka a.d. Beograd izdaje bankarske garancije kojima Banka kao garant preuzima na sebe neopozivu obavezu da će na zahtev trećeg lica, odnosno korisnika garancije, platiti utvrđeni iznos korisniku garancije ukoliko se ispune uslovi navedeni u samoj garanciji i to kao obeštećenje za neizvršeno plaćanje ili činidbu od strane svog klijenta za čiji račun Banka nastupa.

 

Komercijalna banka po nalogu svog klijenta izdaje sve vrste dinarskih i deviznih plativih i činidbenih garancija:

 

-garancija za urednu otplatu kredita,

-garancija za obezbeđenje plaćanja,

-garancija za učešće na licitaciji, aukcijama ili tenderima,

-garancija za dobro izvršenje posla,

-garancija za povraćaj avansa,

-garancija za vraćanje garantnog depozita,

-garancija za lizing poslove,

-garancija za obezbeđenje naplate carine i drugih uvoznih dažbina.

 

Upotreba bankarskih garancija kao instrumenta obezbeđenja ima niz prednosti kako za korisnika garancije, tako i za nalogodavca, a jedna od njih je svakako sigurnost.