Dinarski gotovinski krediti sa rokom otplate do 12 meseci

Svim svojim klijentima Komercijalna banka odobrava dinarski gotovinski kredit, uz veoma povoljnu fiksnu kamatnu stopu od 6,90%, sa rokom otplate do 12 meseci.

 

Dinarski gotovinski  krediti sa rokom otplate do 12 meseci, uslovi i primer:

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do RSD 2.500.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Do12 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

6,90%, fiksna

NAKNADA BANKE (% OD IZNOSA KREDITA)

2%

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve blanko menice korisnika kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

 

PRIMER:

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI

IZNOS KREDITA

RSD 100.000,00

ROK OTPLATE

12 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

6,90%, fiksna

NAKNADA BANKE (% OD IZNOSA KREDITA)

2% (RSD 2.000,00)

MESEČNI ANUITET

RSD 8.648,07

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 103.776,84

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

11,93%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

Obračun je izvršen na dan 07.05.2018.god.
*Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke.