Dinarski račun je pravi izbor za vas ukoliko želite da svojim sredstvima raspolažete u svakom trenutku.

 

Dinarski račun možete koristiti za lične uplate kao i za izvršavanje transakcija. Banka vrši otvaranje i namenskih računa za trgovanje hartijama od vrednosti, polaganje osnivačkih uloga za pravna lica i dr.

 

Otvaranje i vođenje dinarskog računa je besplatno.Dinarski računi se vode kao beskamatni, odnosno Banka na iznos sredstava na računu ne vrši obračun i pripis kamate.