Gotovinski krediti i krediti za refinansiranje obezbeđeni hipotekom

Dinarski gotovinski krediti i krediti za refinansiranje obezbeđeni hipotekom, uslovi i primer:

VRSTA KREDITA

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE OBEZBEĐENI HIPOTEKOM

 

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Do 95 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA

NA GODIŠNJEM NIVOU,

8,95% fiksna - prvih 36 meseci

6M BELIBOR + 5% promenljiva, nakon 36 m.

Visina marže od 5% je fiksna

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE VEZANE ZA BELIBOR

Prvo usklađivanje kamatne stope vrši se po isteku fiksnog perioda uključujući i period obračuna interkalarne kamate, a potom na svakih šest meseci primenom vrednosti 6M BELIBOR-a koja je definisana na tržištu dva radna dana pre datuma usklađivanja

NAKNADA BANKE

2% od iznosa kredita

OBEZBEĐENJE KREDITA

- Dve blanko menice korisnika kredita;

- Hipoteka I ili II reda na nepokretnosti (stambenom ili poslovno-kancelarijskomobjektu lociranom u gradskom području) u korist Komercijalne banke u odnosu min 1:2

- Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist Banke

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima


U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita hipoteka na nepokretnosti, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja hipoteke i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su u reprezentativnom primeru.

Primer:

 

VRSTA KREDITA

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE OBEZBEĐENI HIPOTEKOM

IZNOS KREDITA

RSD 500.000,00

ROK OTPLATE

95 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

NOMINALNA KAMATNA STOPA;

NA GODIŠNJEM NIVOU

8,95% fiksna, prvih 36 meseci

6M BELIBOR + 5% promenljiva, nakon 36 m.

Visina marže od 5% je fiksna

NAKNADA BANKE

(2% OD IZNOSA KREDITA)

RSD 10.000,00

MESEČNI ANUITET

RSD 7.364,92 – prvih 36 meseci

RSD 7.234,95 – nakon 36 meseci

OBEZBEĐENJE KREDITA

- Dve menice korisnika kredita

- Hipoteka I ili II reda

- Osiguranje nepokretnosti

TAKSA ZA UPIS HIPOTEKE

RSD 21.540,00

IZRADA I OVERA ZALOŽNE IZJAVE

KOD JAVNIH BELEŽNIKA

RSD 10.080,00

GODIŠNJE OSIGURANJE NEPOKRETNOSTI

EUR 40,00 (RSD 4.733,78)

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

EUR 10,00 (RSD 1.183,45)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

 

EUR 100,00 (RSD 11.834,45)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJA JE PREDMET HIPOTEKE
(NA SVAKE 3 GODINE)

 

Max EUR 80,00 (Max RSD 9.467,56)

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

 

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 691.999,34

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

15,55%

 

Vrednost 6M BELIBOR-a na dan 02.01.2019.godine iznosi 3,18%
Obračun je izvršen na dan 04.01.2019.godine  Gotovinski krediti i krediti za refinansiranje sa deviznom klauzulom obezbeđeni hipotekom, uslovi i primer:

VRSTA KREDITA

GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE SA DEVIZNOM KLAUZULOM OBEZBEĐENI HIPOTEKOM

 

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksirani u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

Do 95 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA

NA GODIŠNJEM NIVOU

od 4,95% do 5,45% fiksna, prvih 36 meseci

od 4,95% do 5,45% + 6M EURIBOR – nakon 36 m.

Visina marže od 4,95% do 5,45% je fiksna

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE VEZANE ZA EURIBOR

Prvo usklađivanje kamatne stope vrši se po isteku fiksnog perioda uključujući i period obračuna interkalarne kamate, a potom na svakih šest meseci primenom vrednosti 6M EURIBOR-a koja je definisana na tržištu dva radna dana pre datuma usklađivanja

NAKNADA BANKE

1% - 2% od iznosa kredita

OBEZBEĐENJE KREDITA

- Dve blanko menice korisnika kredita

- Hipoteka I ili II reda na nepokretnosti (stambenom ili poslovno-kancelarijskom objektu lociranom u gradskom području) u korist Komercijalne banke u odnosu min 1:2

- Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist Banke

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

DEVIZNI DEPOZIT

30% od iznosa kredita


U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita hipoteka na nepokretnosti, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja hipoteke i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su u reprezentativnom primeru.
 
PRIMER:

 

VRSTA KREDITA

GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE SA DEVIZNOM KLAUZULOM OBEZBEĐENI HIPOTEKOM

IZNOS KREDITA

EUR 10.000,00

ROK OTPLATE

95 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksirani u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA;

NA GODIŠNJEM NIVOU

5,45% fiksna, prvih 36 meseci

5,45% + 6M EURIBOR – nakon 36 m.

Visina marže 5,45% je fiksna

DEPOZIT (MIN 30%)

EUR 3.000,00

NAKNADA BANKE

(2% OD IZNOSA KREDITA)

EUR 200,00 (RSD 23.668,90)

MESEČNI ANUITET

EUR 129,83 – prvih 36 meseci

EUR 129,10 – nakon 36 meseci

OBEZBEĐENJE KREDITA

- Dve menice korisnika kredita

- Hipoteka I ili II reda

- Osiguranje nepokretnosti

TAKSA ZA UPIS HIPOTEKE 

RSD 21.540,00

IZRADA I OVERA ZALOŽNE IZJAVE

KOD JAVNIH BELEŽNIKA

RSD 10.080,00

GODIŠNJE OSIGURANJE NEPOKRETNOSTI

EUR 40,00 (RSD 4.733,78)

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

EUR 10,00 (RSD 1.183,45)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

EUR 100,00 (RSD 11.834,45)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJA JE PREDMET HIPOTEKE
(NA SVAKE 3 GODINE)

Max EUR 80,00 (Max RSD 9.467,56)

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 12.291,02

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

8,39%Vrednost 6M EURIBOR-a na dan 02.01.2019.godine iznosi -0,238%
Obračun je izvršen na dan 04.01.2019.godine

 
*Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke.
**Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segtmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.