Gotovinski krediti po osnovu pologa depozita

Dinarski gotovinski krediti po osnovu pologa dinarskog depozita, uslovi i primer:

VRSTA KREDITA

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI PO OSNOVU POLOGA DINARSKOG DEPOZITA

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit

NOMINALNA KAMATNA STOPA

NA GODIŠNJEM NIVOU, FIKSNA

3,50 p.p. veća od visine kamate ugovorene na dinarski depozit. Kamatna stopa na sredstva depozita ne može biti veća od važeće najviše kamatne stope na oročene dinarske štedne uloge građana

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Do 95 meseci

NAKNADA BANKE

0,5% ( min iznos RSD 3.000,00 RSD a max iznos do RSD 50.000,00)

OBEZBEĐENJE KREDITA

-Dve blanko menice korisnika kredita

-Namenski dinarski depozit u visini 101% od iznosa kredita, uz obavezu polaganja depozita sve do likvidacije kredita. Depozit se može osloboditi odmah nakon likvidacije kredita.

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima


PRIMER:

VRSTA KREDITA

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI PO OSNOVU POLOGA DINARSKOG DEPOZITA

IZNOS KREDITA

RSD 200.000,00

ROK OTPLATE

36 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

NOMINALNA KAMATNA STOPA

NA GODIŠNJEM NIVOU, FIKSNA

3,50%

DEPOZIT (101%)

RSD 202.000,00

NAKNADA BANKE

RSD 3.000,00

MESEČNI ANUITET

RSD 5.860,42

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve menice korisnika kredita

Dinarski depozit

TROŠKOVI PLAĆANJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 210.975,12

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

4,73%


Obračun je izvršen na dan 04.01.2019.god.


Gotovinski krediti sa deviznom klauzulom po osnovu pologa deviznog depozita, uslovi i primer:

VRSTA KREDITA

GOTOVINSKI KREDITI SA DEVIZNOM KLAUZULOM PO OSNOVU POLOGA DEVIZNOG DEPOZITA

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit

NOMINALNA KAMATNA STOPA

NA GODIŠNJEM NIVOU, FIKSNA

2,50 p.p. veća od visine kamate ugovorene na devizni depozit. Kamatna stopa na sredstva depozita ne može biti veća od važeće najviše kamatne stope na oročene devizne štedne uloge građana

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

Rok otplate

Do 95 meseci

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NAKNADA BANKE

0,5% ( min iznos RSD 3.000,00 RSD a max iznos do RSD 50.000,00)

OBEZBEĐENJE KREDITA

-Dve blanko menice korisnika kredita

-Namenski devizni depozit položen u valuti EUR u visini 101% od iznosa kredita, odnosno u drugoj valuti u visini 120% od iznosa kredita, uz obavezu polaganja depozita sve do likvidacije kredita. Depozit se može osloboditi odmah nakon likvidacije kredita.

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta


PRIMER:

 

VRSTA KREDITA

GOTOVINSKI KREDITI SA DEVIZNOM KLAUZULOM PO OSNOVU POLOGA DEVIZNOG DEPOZITA

IZNOS KREDITA

EUR 2.000,00

ROK OTPLATE

36 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA

NA GODIŠNJEM NIVOU, FIKSNA

2,50%

DEPOZIT (101%)

EUR 2.020,00

NAKNADA BANKE

RSD 3.000,00

MESEČNI ANUITET

EUR 57,72

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve menice korisnika kredita

Devizni depozit

TROŠKOVI PLAĆANJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 2.077,92

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

3,50%


Obračun je izvršen na dan 04.01.2019god.