Investicioni kredit

Investicioni krediti


Investicioni kredit se odobrava za kupovinu opreme, mašina i vozila; kupovinu i izgradnju poslovnog prostora; refinansiranje investicionih kredita u drugim bankama; refinansiranje sopstvenih investicija, legalizaciju izgrađenih objekata.
Krediti se odobravaju u dinarima sa valutnom klauzulom u EUR-ima i u devizama (EUR), sa rokom otplate do 96 meseci.