KOMBANK AGRAR krediti za obrtna i TOS od 13 do 36 meseci

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA od 13 do 36 meseci - DINARSKI KREDITI

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA

sa rokom otplate OD 13 do 36 meseci – DINARSKI KREDITI

NAMENA

 • Finansiranje obrtnih sredstava (nabavka semena, đubriva, goriva, zaštite, životinje i hrana za tov, tekuće održavanje opreme, održavanje mehanizacije i objekata,...)
 • Finansiranje tekuće likvidnosti
 • Finansiranje zaliha
 • Finansiranje trajnih obrtnih sredstava (obrtna sredstva potrebna za organizovanje proizvodnje na zemljištu koje je uzeto u zakup na duži vremenski period; za tov junadi; plaćanje zakupa zemljišta na duži period od godinu dana)
 • Refinansiranje kredita i obaveza u drugim bankama
 • Refinansiranje sopstvenih ulaganja izvršenih u periodu od maksimalno 6 meseci pre podnošenja zahteva

VALUTA

Dinari

ROK

Od 13 do 36 meseci

OTPLATA

U mesečnim/ tromesečnim / šestomesečnim / godišnjim anuitetima

KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

(FIKSNA)

 Od 7,50% do 9,50%

METOD OBRAČUNA KAMATE

Proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTEVA*

(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

Od 0,50% do 1,50% jednokratno, pre puštanja kredita u korišćenje

NAKNADA BANKE ZA PREVREMENU OTPLATU

1,00% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,50% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

OBEZBEĐENJE

 • Tri blanko sopstvene menice Korisnika kredita

i jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti:

 • Jemstvo fizičkog lica / registrovanog poljoprivrednog gazdinstva / pravnog lica / preduzetnika i/ili
 • Robni zapis u skladu sa Zakonom o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode, tako da odnos plasmana i vrednosti robe na robnom zapisu (korigovane za hair cut) – LTV racio bude maksimalno 0,50, a prema ceni sa Produktne berze Novi Sad (bez PDV-a ) ostvarene u trgovanju na Produktnoj berzi u poslednjoj nedelji u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se vrši odobrenje kredita i/ili
 • Ručna zaloga na pokretnu imovinu (samo traktori i kombajni do 8 godina starosti) garantne vrednosti u iznosu kredita i/ili
 • Hipoteka na zemljištu po redosledu upisa prihvatljiva za Banku u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljišta) ili 1:2 u ostalim područjima i/ili
 • Druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku (kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivim za Banku)

IZNOS

U skladu sa kreditnom sposobnošću i ponuđenim instrumentima obezbeđenja, minimum EUR 1.000,00 u dinarskoj protivrednosti.

puštanje kredita u korišćenje

Jednokratno, uplatom na račun račun dobavljača ili korisnika kredita

PRIMER: KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA sa rokom otplate OD 13 do 36 meseci – DINARSKI KREDITI

IZNOS KREDITA

RSD 200.000,00

ROK

36 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinari

NOMINALNA KAMATNA STOPA

NA GODIŠNJEM NIVOU

9,50%, fiksna

NAKNADA BANKE

(1,50% od iznosa kredita)

RSD 3.000,00

MESEČNI ANUITET

RSD 6.406,59

OBEZBEĐENJE KREDITA

 • Tri blanko sopstvene menice Korisnika kredita
 • Hipoteka

TROŠKOVI POVLAČENJA izveštaja kREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI UPISA HIPOTEKE

RSD 20.000,00*

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

RSD 1.187,24*

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

RSD 11.872,41*

TROŠKOVI OVERE ZALOŽNIH IZJAVA

RSD 10.080,00*

TROŠKOVI POTVRDE za pio i zdravstevno osiguranje

RSD 620,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 230.637,26

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

33,31%

Obračun EKS je izvršen 02.02.2018. godine

 

*Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA od 13 do 36 meseci -  KREDITI SA VALUTNOM KLAUZULOM

 

 KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA

sa rokom otplate OD 13 do 36 meseci - KREDITI u dinarima SA VALUTNOM KLAUZULOM

NAMENA

 • Finansiranje obrtnih sredstava (nabavka semena, đubriva, goriva, zaštite, životinje i hrana za tov, tekuće održavanje opreme, održavanje mehanizacije i objekata,...)
 • Finansiranje tekuće likvidnosti
 • Finansiranje zaliha
 • Finansiranje trajnih obrtnih sredstava (obrtna sredstva potrebna za organizovanje proizvodnje na zemljištu koje je uzeto u zakup na duži vremenski period; za tov junadi; plaćanje zakupa zemljišta na duži period od godinu dana)
 • Refinansiranje kredita i obaveza u drugim bankama
 • Refinansiranje sopstvenih ulaganja izvršenih u periodu od maksimalno 6 meseci pre podnošenja zahteva

VALUTA

Dinari sa valutnom klauzulom

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

ROK

Od 13 do 36 meseci

OTPLATA

U mesečnim/ tromesečnim / šestomesečnim / godišnjim anuitetima

KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

(FIKSNA)

 Od 5,25% do 8,00%

METOD OBRAČUNA KAMATE

Proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTEVA*

(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

Od 0,50% do 1,50% jednokratno, pre puštanja kredita u korišćenje

NAKNADA BANKE ZA PREVREMENU OTPLATU

1,00% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,50% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

OBEZBEĐENJE

 • Tri blanko sopstvene menice Korisnika kredita

i jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti:

 • Jemstvo fizičkog lica / registrovanog poljoprivrednog gazdinstva / pravnog lica / preduzetnika i/ili
 • Robni zapis u skladu sa Zakonom o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode, tako da odnos plasmana i vrednosti robe na robnom zapisu (korigovane za hair cut) – LTV racio bude maksimalno 0,50, a prema ceni sa Produktne berze Novi Sad (bez PDV-a ) ostvarene u trgovanju na Produktnoj berzi u poslednjoj nedelji u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se vrši odobrenje kredita i/ili
 • Ručna zaloga na pokretnu imovinu (samo traktori i kombajni do 8 godina starosti) garantne vrednosti u iznosu kredita i/ili
 • Hipoteka na zemljištu po redosledu upisa prihvatljiva za Banku u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljišta) ili 1:2 u ostalim područjima i/ili
 • Druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku (kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivim za Banku)

IZNOS

U skladu sa kreditnom sposobnošću i ponuđenim instrumentima obezbeđenja, minimum EUR 1.000,00 u dinarskoj protivrednosti.

puštanje kredita u korišćenje

Jednokratno, uplatom na račun račun dobavljača ili korisnika kredita

PRIMER: KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA sa rokom otplate OD 13 do 36 meseci – KREDITI u dinarima SA VALUTNOM KLAUZULOM

IZNOS KREDITA

EUR 2.000,00

ROK

36 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinari sa valutnom klauzulom

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA

NA GODIŠNJEM NIVOU

8,00%, fiksna

NAKNADA BANKE

(1,50% od iznosa kredita)

EUR 30,00

MESEČNI ANUITET

EUR 62,67

OBEZBEĐENJE KREDITA

 • Tri blanko sopstvene menice Korisnika kredita
 • Hipoteka

TROŠKOVI POVLAČENJA izveštaja kREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI UPISA HIPOTEKE

RSD 20.000,00*

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

RSD 1.187,24 (EUR 10,00)*

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

RSD 11.872,41 (EUR 100,00)*

TROŠKOVI OVERE ZALOŽNIH IZJAVA

RSD 10.080,00*

TROŠKOVI POTVRDE za pio i zdravstevno osiguranje

RSD 620,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 2.256,21

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

26,87%

Obračun EKS je izvršen 02.02.2018. godine

 

*Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.