Kratkoročni krediti

Kratkoročni krediti

 

Kratkoročni krediti se odobravaju za finansiranje tekuće likvidnosti, obrtnih sredstava, izvoza, refinansiranja obaveza i kredita kod drugih banaka i ostale namene.
Krediti se odobravaju u dinarima, u dinarima sa valutnom klauzulom u EUR-ima i u devizama (EUR), sa rokom otplate do 12 meseci.

 

Overdraft kredit - dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

 

U okviru svoje ponude, Komercijalna banka nudi klijentima overdraft kredite sa povoljnim uslovima korišćenja. Overdraft kredit – dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu se odobrava za finansiranje tekuće likvidnosti i obrtnih sredstava, u dinarima, na rok do 12 meseci.

 

Krediti pokriveni 100% depozitom

 

Krediti pokriveni 100% depozitom odobravaju se malim, srednjim i velikim preduzećima. Krediti su namenjeni za finansiranje u skladu sa poslovnim potrebama klijenta (isključeni su špekulativni poslovi i aktivnosti u suprotnosti sa SPN i FT). Krediti se odobravaju u dinarima, u dinarima sa valutnom klauzulom, devizama, sa rokom otplate i grace periodom u zavisnosti od potrebe klijenta, sa otplatom u ratama, anuitetima, otplatom na kraju perioda.