Krediti za poboljšanje uslova života, adaptaciju i rekonstrukciju stambenog objekta

Stambeni krediti iz ovog programa odobravaju se za sledeće namene:

- adaptaciju, rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju-nadziđivanje stambenog objekta

Komercijalna banka AD Beograd ima tri modela odobravanja ove vrste kredita:

1. kredit sa deviznom klauzulom obezbeđen menicama potpisanim od strane jednog kreditno sposobnog žiranta

2. kredit sa deviznom klauzulom obezbeđen hipotekom I reda ili hipotekom II reda u korist Banke za uknjižene i neuknjižene objekte

3.dinarski kredit obezbeđen hipotekom I reda ili hipotekom II reda u korist Banke za uknjižene i neuknjižene objekteKREDIT ZA POBOLJŠANJE USLOVA ŽIVOTA SA DEVIZNOM KLAUZULOM OBEZBEĐEN JEMSTVOM – USLOVI I PRIMER

VRSTA KREDITA

KREDIT ZA POBOLJŠANJE USLOVA ŽIVOTA SA DEVIZNOM KLAUZULOM OBEZBEĐEN JEMSTVOM

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit a max do EUR 15.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksirani u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE

EUR – srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

Do 123 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

od 5,5% do 6,10% fiksna, prvih 36 meseci

od 5,5% do 6,10% + 6M EURIBOR, promenljiva – nakon 36 m.

Visina marže od 5,5% do 6,10% je fiksna

Nakon isteka fiksnog perioda primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a koji se definiše na tržištu dva radna dana pre 31.05. i 30.11.

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, 31.05. i 30.11.

NAKNADA BANKE

od 1% do 1,75% od iznosa kredita

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve blanko menice korisnika kredita i dve blanko menice potpisane od strane jednog kreditno sposobnog žiranta

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

UČEŠĆE

Min 30% od iznosa predmera i predračuna radova

 

 

PRIMER:

 

 VRSTA KREDITA

KREDIT ZA POBOLJŠANJE USLOVA ŽIVOTA SA DEVIZNOM KLAUZULOM OBEZBEĐEN JEMSTVOM

VREDNOST PREDMERA I PREDRAČUNA RADOVA

EUR 15.000,00

UČEŠĆE (MIN 30%)

EUR 4.500,00

IZNOS KREDITA

EUR 10.500,00

ROK OTPLATE

123 meseca

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski indeksirani u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

6,10%, fiksna, prvih 36 meseci

6,10% + 6M EURIBOR, promenljiva – nakon 36 meseci

Visina marže od 6,10% je fiksna

NAKNADA BANKE (1,75% OD IZNOSA KREDITA)

EUR 183,75

MESEČNI ANUITET

EUR 115,06 – prvih 36 meseci

EUR 113,98 – nakon 36 meseci

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve blanko menice korisnika kredita Dve blanko menice kreditno sposobnog žiranta

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA - KORISNIK KREDITA

RSD 246,00

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA - ŽIRANT

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA ZA KORISNIKA KREDITA

RSD 100,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA ZA ŽIRANTA

RSD 100,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 14.058,42

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

6,56%

 

OBRAČUN IZVRŠEN NA DAN 13.06.2018. GODINE

VREDNOST 6M EURIBOR-A NA DAN 29.05.2018. GODINE IZNOSI -0,269%.

KREDIT ZA POBOLJŠANJE USLOVA ŽIVOTA SA DEVIZNOM KLAUZULOM OBEZBEĐEN HIPOTEKOM - USLOVI I PRIMER

 VRSTA KREDITA

KREDIT ZA POBOLJŠANJE USLOVA ŽIVOTA SA DEVIZNOM KLAUZULOM OBEZBEĐEN HIPOTEKOM

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE

EUR – srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

Do 123 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU, PROMENLJIVA

od 4,95% do 5,45%, fiksna , prvih 36 meseci

od 4,95% do 5,45% + 6M EURIBOR, promenljiva, nakon 36 meseci

Visina marže od 4,95% do 5,45% je fiksna

Nakon isteka fiksnog perioda primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a koji se definiše na tržištu dva radna dana pre 31.05. i 30.11

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, 31.05. i 30.11.

NAKNADA BANKE

od 0,5% do 1,25% od iznosa kredita

OBEZBEĐENJE KREDITA

-       Dve blanko menice korisnika kredita

- Hipoteka I reda ili hipoteka II reda kada je hipoteka I reda uspostavljena kao sredstvo obezbeđenja u korist  Komercijalne banke na nekretninu koja je predmet finansiranja ili drugu nepokretnost u korist Komercijalne banke pod uslovom da iznos kredita nije veći od 80% vrednosti nepokretnosti umanjene za iznos drugih potraživanja obezbeđenih založnim pravom višeg reda prvenstva na istoj nepokretnosti

- Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist Komercijalne banke kod osiguravajućih kompanija

 

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

UČEŠĆE

Min 20% od iznosa predmera i predračuna radova ukoliko je ista nepokretnost predmet finansiranja i zaloge ili bez učešća ukoliko je predmet obezbeđenja druga nepokretnost čija je vrednost veća min 30% od iznosa kredita

 

 

PRIMER:

 

 VRSTA KREDITA

KREDIT SA DEVIZNOM KLAUZULOM ZA POBOLJŠANJE USLOVA ŽIVOTA OBEZBEĐEN HIPOTEKOM

VREDNOST PREDMERA I PREDRAČUNA RADOVA

EUR 12.500,00

UČEŠĆE (MIN 20%)

EUR 2.500,00

IZNOS KREDITA

EUR 10.000,00

ROK OTPLATE

123 meseca

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU, PROMENLJIVA

5,45% , fiksna, prvih 36 meseci

5,45% + 6M EURIBOR, promenljiva, nakon 36 m.

Visina marže od 5,45% je fiksna

NAKNADA BANKE (1,25% OD IZNOSA KREDITA)

EUR 125,00 (RSD 14.800,07)

MESEČNI ANUITET

EUR 106,29 – prvih 36 meseci

EUR 105,35 – nakon 36 meseci

TAKSA ZA UPIS HIPOTEKE

RSD 21.540,00

IZRADA I OVERA ZALOŽNE IZJAVE KOD JAVNIH BELEŽNIKA

RSD 10.080,00

GODIŠNJE OSIGURANJE NEPOKRETNOSTI

EUR 40,00 (RSD 4.736,02)

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

EUR 10,00 (RSD 1.184,01)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

EUR 100,00 (RSD 11.840,06)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJA JE PREDMET HIPOTEKE (NA SVAKE 3 GODINE)

Max EUR 80,00 (Max RSD 9.472,05)

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 12.991,89

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

7,82%

 

Obračun izvršen na dan 27.09.2018. godine

Vrednost 6M EURIBOR-a na dan 29.05.2018. godine iznosi -0,269%.

 

DINARSKI KREDIT ZA POBOLJŠANJE USLOVA ŽIVOTA OBEZBEĐEN HIPOTEKOM, USLOVI I PRIMER

 VRSTA KREDITA

DINARSKI KREDIT ZA POBOLJŠANJE USLOVA ŽIVOTA OBEZBEĐEN HIPOTEKOM

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a maksimum do RSD 1.200.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Do 84 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU, PROMENLJIVA

6M BELIBOR + 5%, promenljiva

Visina marže od 5% je fiksna

Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a koji se definiše na tržištu dva radna dana pre 31.05. i 30.11

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, 31.05. i 30.11.

NAKNADA BANKE

1,5% od iznosa kredita

OBEZBEĐENJE KREDITA

-       Dve blanko menice korisnika kredita

- Hipoteka I reda ili hipoteka II reda kada je hipoteka I reda uspostavljena kao sredstvo obezbeđenja u korist  Komercijalne banke na nekretninu koja je predmet finansiranja ili drugu nepokretnost u korist Komercijalne banke pod uslovom da iznos kredita nije veći od 80% vrednosti nepokretnosti umanjene za iznos drugih potraživanja obezbeđenih založnim pravom višeg reda prvenstva na istoj nepokretnosti

- Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist Komercijalne banke kod osiguravajućih kompanija

 

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

UČEŠĆE

Bez učešća

 

 

PRIMER:

 

 VRSTA KREDITA

DINARSKI KREDIT ZA POBOLJŠANJE USLOVA ŽIVOTA OBEZBEĐEN HIPOTEKOM

VREDNOST PREDMERA I PREDRAČUNA RADOVA

RSD 800.000,00

IZNOS KREDITA

RSD 800.000,00

ROK OTPLATE

84 meseca

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU, PROMENLJIVA

6M BELIBOR + 5%

NAKNADA BANKE (1,5% OD IZNOSA KREDITA)

RSD 12.000,00

MESEČNI ANUITET

RSD 12.492,49

TAKSA ZA UPIS HIPOTEKE

RSD 21.540,00

IZRADA I OVERA ZALOŽNE IZJAVE KOD JAVNIH BELEŽNIKA

RSD 10.080,00

GODIŠNJE OSIGURANJE NEPOKRETNOSTI

EUR 40,00 (RSD 4.736,02)

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

EUR 10,00 (RSD 1.184,01)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

EUR 100,00 (RSD 11.840,06)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJA JE PREDMET HIPOTEKE (NA SVAKE 3 GODINE)

Max EUR 80,00 (Max RSD 9.472,05)

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 1.049.369,16

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

12,67%

Obračun izvršen na dan 27.09.2018. godine

Vrednost 6M BELIBOR-a na dan 29.05.2018. godine iznosi 3,06%.