MIKROKOM KREDITI NA BAZI 100% DEPOZITA U DINARIMA

VALUTA

Dinari

ROK

Do 36 meseci – u skladu sa rokom oročenja za kredite obezbeđene oročenim depozitom na koji se primenjuje kamatna stopa u skladu sa redovnim uslovima za oročenje po Pregledu kamatnih stopa

Do 120 meseci - za kredite obezbeđene beskamatnim oročenim depozitom

OTPLATA

Mesečni/tromesečni anuiteti ili otplata na kraju perioda

METOD OBRAČUNA KAMATE

Proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU (FIKSNA)

2,00% + kamata na dinarski depozit, pri čemu kamatna stopa na položeni depozit mora biti u skladu sa redovnim uslovima za oročenje po Pregledu kamatnih stopa

GRACE PERIOD

U skladu sa potrebama Korisnika kredita 

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA (OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)*

0,20%, min. RSD 3.000,00, jednokratno

OBEZBEĐENJE

  • Blanko sopstvene menice Korisnika kredita
  • 100% depozit u RSD fizičkog ili pravnog lica
  • Ukoliko pravno lice polaže depozit, obavezna je zaloga na deponovana sredstva

IZNOS

U zavisnosti od iznosa depozita

ISPLATA

U dinarima jednokratno/sukcesivno na račun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd

POSEBNI USLOVI

Minimum 1 godina poslovanja i minimum 1 finansijki izveštaj, osim za kredite sa 110% namenskim depozitom u istom valutnom znaku.

Banka neće finansirati špekulativne poslove i poslove koji su u suprotnosti sa Zakonom o sprečavanju pranja novca.

* Naknada za obradu zahteva se umanjuje za 50% ukoliko klijent koristi dva ili više proizvoda i/ili usluge Banke, a koji nisu isti tip proizvoda (kredit na bazi 100% depozita), s tim da ne može biti niža od RSD 3.000,00.

PRIMER: MIKROKOM KREDIT SA 100% DEPOZITOM U DINARIMA - ZA PREDUZETNIKE

IZNOS KREDITA

RSD 500.000,00

VALUTA

Dinari

ROK

24 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

2,00%, fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA (OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

RSD 3.000,00, jednokratno

MESEČNI ANUITET

RSD 21.270,13

OBEZBEĐENJE KREDITA

  •                Blanko sopstvene menice preduzetnika (3)

100% depozit u RSD fizičkog ili pravnog lica

TROŠKOVI POVLAČENJA KREDITNOG BIROA ZA PREDUZETNIKA

RSD 600,00

TROŠKOVI POVLAČENJA KREDITNOG BIROA ZA FIZIČKO LICE

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI PRIBAVLJANJA POTVRDE OD UPRAVE JAVNIH PRIHODA

RSD 620,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 510.483,16

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

-3,03%

Obračun EKS je izvršen 02.02.2018. godine

 

*Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine.