MIKROKOM KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA

U DINARIMA SA VALUTNOM KLAUZULOM INDEKSIRAN U EUR I DEVIZNI KREDIT

NAMENA

 • Finansiranje obrtnih sredstava
 • Finansiranje tekuće likvidnosti
 • Finansiranje izvoza
 • Refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama
 • Refinansiranje sopstvenih ulaganja u prethodnih 12 meseci
 • Ostale namene

VALUTA

 • Dinari sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR
 • Devizni kredit u EUR u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

ROK

Do 48 meseci

GRACE PERIOD

Do 6 meseci

OTPLATA

 • Mesečni anuiteti u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja
 • Mesečni anuiteti u EUR za devizne kredite

KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

Prvih 36M od 3,95% do 4,95%, fiksna

 • Nakon 36M od 3,95 pp do 4,95 pp + 6M Euribor, promenljiva  

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Period obračuna kamate sa fiksnom kamatnom stopom traje 36 meseci od datuma puštanja kredita u tečaj. Prvo usklađivanje kamatne stope vrši se po isteku fiksnog perioda, a potom dva puta godišnje, na svakih šest meseci, primenom vrednosti šestomesečnog EURIBORA koji je definisan na tržištu dva radna dana pre poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja kamatne stope

METOD OBRAČUNA KAMATE

Proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

NAKNADE

 • Naknada za obradu zahteva*: 1%, min. RSD 5.000,00 (obračunava se na  odobreni iznos), jednokratno

•    Naknada za prevremenu otplatu (obračunava se na prevremeno otplaćeni  

     iznos kredita):

     - mikroprivredni subjekti: 2% u slučaju refinansiranja kredita od strane

     druge banke

     - preduzetnici – bez naknade

OBEZBEĐENJE

 • Blanko sopstvene menice Korisnika kredita
 • Lične menice vlasnika i/ili lica ovlašćenog za zastupanje – za mikro privredne subjekte

U zavisnosti od ročnosti kredita i kreditne sposobnosti klijenta opciono je slede obezbeđenje:

 • hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku

IZNOS

U zavisnosti od kreditne sposobnosti Korisnika kredita i ponuđenih instrumenata obezbeđenja

ISPLATA

 • Dinari sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR na račun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd
 • Devizni kredit u EUR u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

% UKLJUČENJA RAČUNA

 • Obavljanje dinarskog i deviznog platnog prometa, kao i periodika monitoringa određuju se pojedinačno po klijentu (u zavisnosti od ukupnog angažovanja Banke u odnosu na klijenta, učešća Banke u ukupnom angažovanju poslovnih banaka kod   klijenta itd.), a minimum 30%.
 • Šestomesečni monitoring ugovorenog platnog prometa bez kaznene odredbe

 * Naknada za obradu zahteva se umanjuje za 50% ukoliko klijent koristi dva ili više proizvoda i/ili usluge Banke ili ukoliko je korisnik Kombank Ekspert tekućeg računa, s tim da naknada ne može biti niža od RSD 2.500,00.

PRIMER: MIKROKOM KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA U DINARIMA SA VALUTNOM KLAUZULOM INDEKSIRAN U EUR - ZA PREDUZETNIKE

IZNOS KREDITA

EUR 10.000,00

VALUTA

Dinari indeksirani u EUR

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR – srednji kurs NBS

ROK

18 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

4,95%, fiksno

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

EUR 100,00, jednokratno

MESEČNI ANUITET

EUR 577,58

OBEZBEĐENJE KREDITA

Blanko sopstvene menice preduzetnika (12)

TROŠKOVI POVLAČENJA KREDITNOG BIROA ZA PREDUZETNIKA

RSD 600,00

TROŠKOVI POVLAČENJA KREDITNOG BIROA ZA FIZIČKO LICE

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 600,00

TROŠKOVI PRIBAVLJANJA POTVRDE OD UPRAVE JAVNIH PRIHODA

RSD 620,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 10.396,47

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

6,67%

Obračun EKS je izvršen 06.12.2017. godine


*Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine.

PRIMER: MIKROKOM KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA DEVIZNI KREDIT U EUR - ZA PREDUZETNIKE

IZNOS KREDITA

EUR 10.000,00

VALUTA

Devizni kredit u EUR u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

ROK

18 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

4,95%, fiksno

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

EUR 100,00, jednokratno

MESEČNI ANUITET

EUR 577,58

OBEZBEĐENJE KREDITA

 • Blanko sopstvene menice preduzetnika (12)

TROŠKOVI POVLAČENJA KREDITNOG BIROA ZA PREDUZETNIKA

RSD 600,00

TROŠKOVI POVLAČENJA KREDITNOG BIROA ZA FIZIČKO LICE

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 600,00

TROŠKOVI PRIBAVLJANJA POTVRDE OD UPRAVE JAVNIH PRIHODA

RSD 620,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 10,396,47

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

6,67%

Obračun EKS je izvršen 06.12.2017. godine


*Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine.