MIKROKOM KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA U DINARIMA

NAMENA

 • Finansiranje obrtnih i trajnih obrtnih sredstava
 • Finansiranje tekuće likvidnosti
 • Finansiranje izvoza
 • Refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama
 • Refinansiranje sopstvenih ulaganja u prethodnih 12 meseci
 • Ostale namene

VALUTA

 • Dinari

ROK

Do 36 meseci

GRACE PERIOD

Do 6 meseci

OTPLATA

Mesečni anuiteti

KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU (FIKSNA)

Od 5,25% do 6,95%

METOD OBRAČUNA KAMATE

Proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

NAKNADE

Naknada za obradu zahteva*: 1%, min. RSD 5.000,00 (obračunava se na  odobreni iznos), jednokratno

Naknada za prevremenu otplatu (obračunava se na prevremeno otplaćeni iznos kredita):

       - mikro privredni subjekti: 2% u slučaju refinansiranja kredita od strane druge

         banke

- preduzetnici – bez naknade

OBEZBEĐENJE

 • Blanko sopstvene menice Korisnika kredita
 • Lične menice vlasnika i/ili lica ovlašćenog za zastupanje – za mikro privredne subjekte

U zavisnosti od ročnosti kredita i kreditne sposobnosti klijenta opciono je sledeće obezbeđenje:

 • hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku

IZNOS

U zavisnosti od kreditne sposobnosti Korisnika kredita i ponuđenih instrumenata obezbeđenja

ISPLATA

Jednokratno na račun Korisnika kredita u Komercijalnoj banci AD Beograd

% UKLJUČENJA RAČUNA

 • Obavljanje dinarskog i deviznog platnog prometa, kao i periodika monitoringa određuju se pojedinačno po klijentu (u zavisnosti od ukupnog angažovanja Banke u odnosu na  klijenta, učešća Banke u ukupnom angažovanju poslovnih banaka kod  klijenta itd.), a minimum 30%.
 • Šestomesečni monitoring ugovorenog platnog prometa bez kaznene odredbe.

* Naknada za obradu zahteva se umanjuje za 50% ukoliko klijent koristi dva ili više proizvoda i/ili usluge Banke ili ukoliko je korisnik Kombank Ekspert tekućeg računa, s tim da naknada ne može biti niža od RSD 2.500,00.

PRIMER: MIKROKOM KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA U DINARIMA - ZA PREDUZETNIKE

IZNOS KREDITA

RSD 1.000.000,00

VALUTA

Dinari

ROK

12 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

6,95%, fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA (OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

RSD 10.000,00, jednokratno

MESEČNI ANUITET

RSD 86.503,70

OBEZBEĐENJE KREDITA

Blanko sopstvene menice preduzetnika (6)

TROŠKOVI POVLAČENJA KREDITNOG BIROA ZA PREDUZETNIKA

RSD 600,00

TROŠKOVI POVLAČENJA KREDITNOG BIROA ZA FIZIČKO LICE

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 300,00

TROŠKOVI PRIBAVLJANJA POTVRDE OD UPRAVE JAVNIH PRIHODA

RSD 620,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 1.038.044,38

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

9,58%

Obračun EKS je izvršen 06.12.2017. godine


*Troškovi koje snosi  Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi  troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine.