MIKROKOM overdraft krediti

Uz MIKROKOM overdraft kredit uvek ste likvidni!

 

Brzo i jednostavno dođite do potrebnih sredstava. Kamata se obračunava samo na sredstva koja mikro privredni subjekti i preduzetnici iskoriste u toku meseca.

 

MIKROKOM OVERDRAFT KREDITI

 

NAMENA

  • Finansiranje obrtnih sredstava
  • Finansiranje tekuće likvidnosti

ROK

     Do 12 meseci

VALUTA ODOBRENJA/ VALUTA ISPLATE

     Dinari/dinari

KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU (FIKSNA)

    Od 12,00% do 14,00%

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTEVA* (OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

   Od 0,50% do 0,60%, min. RSD 2.000,00, jednokratno

OBEZBEĐENJE

Blanko sopstvene menice Korisnika kredita 

Lične menice vlasnika i/ili lica ovlašćenog za zastupanje – za mikro privredne subjekte

* Naknada za obradu zahteva se umanjuje za 50% ukoliko klijent koristi dva ili više proizvoda i/ili usluge Banke, s tim da naknada ne može biti niža od RSD 2.000,00

Naknada za obradu zahteva se ne obračunava ukoliko je Korisnik istovremeno i korisnik Kombank Standard ili Kombank Ekspert tekućeg računa.

 

PRIMER: MIKROKOM OVERDRAFT KREDIT U DINARIMA - ZA PREDUZETNIKE

IZNOS KREDITA

RSD 200.000,00

VALUTA

Dinari

ROK

6 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

14,00%, fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

RSD 2.000,00, jednokratno 

OBEZBEĐENJE KREDITA

Blanko sopstvene menice preduzetnika (3)

TROŠKOVI POVLAČENJA KREDITNOG BIROA

RSD 600,00

TROŠKOVI POVLAČENJA KREDITNOG BIROA ZA FIZIČKO LICE

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI PRIBAVLJANJA POTVRDE OD UPRAVE JAVNIH PRIHODA

RSD 620,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 213.999,98

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

19,40%

Obračun EKS je izvršen sa datumom 06.12.2017. godine

 

*Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi  troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine.