Okvirno obnovljivi krediti - revolving kredit

Okvirno obnovljivi krediti-revolving krediti

 

Okvirno obnovljiv - revolving kredit se odobrava za finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima i finansiranje tekuće likvidnosti.

Krediti se odobravaju u dinarima, u dinarima sa valutnom klauzulom u EUR-ima i devizama (EUR), sa rokom vraćanja do 12 meseci. Povučene tranše kredita se vraćaju u toku roka vraćanja prema mogućnostima klijenta, odnosno prema novčanom ciklusu poslovanja.