Oročeni dinarski depoziti preduzetnika

Oročeni dinarski depoziti preduzetnika

Minimalni iznos za oročenje je 300.000 RSD.
 
Sredstva sa oročenog depozita se po isteku inicijalnog roka automatski prenose na dinarski račun.
 
Na pisani zahtev klijenta banka može odobriti prevremeno razoročenje depozita ali u tom slučaju neće se obračunavati ni plaćati kamata.
 
 
Pregled nominalnih kamatnih stopa koje važe za depozite preduzetnika oročene od 10.03.2016. godine u valuti RSD:

Ročnost

Kamatna stopa na godišnjem nivou

- rok od 3 do 14 dana

0,25%

- rok od 15 do 29 dana

0,75%

- rok od 30 do 59 dana

1,50%

- rok od 60 do 89 dana

1,75%

- rok od 90 do 119 dana

1,90%

- rok od 120 do 179 dana

2,05%

- rok od 180 do 364 dana

2,20%

- rok od 365 dana do 730 dana

2,40%

- rok 731 dan i više

2,55%

Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi umanjenoj za troškove platnog prometa.

 

Metod obračuna kamate je konformni.

 

Reprezentativni primer: