Stambeni krediti i krediti za refinansiranje stambenih kredita osiguranih kod Nacionalne korporacije sa deviznom klauzulom

Stambeni krediti iz ovog programa odobravaju se za sledeće namene:

- kupovinu, izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju-nadziđivanje stambenog objekta


Stambeni krediti osigurani kod NKOSK sa deviznom klauzulom, uslovi i primeri:

VRSTA KREDITA

STAMBENI KREDITI OSIGURANI KOD NKOSK SA DEVIZNOM KLAUZULOM

 

IZNOS KREDITA

 

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR-srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

Od 2,70% do 2,90% fiksna 
-prvih 36 meseci otplate kredita

Od 2,70% do 2,90% + 6M EURIBOR, promenljiva – nakon 36 meseci otplate kredita

Visina marže od 2,70% do 2,90% je fiksna

 

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a koji se definiše na tržištu dva dana pre 31.05. i 30.11.

Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, 31.05. i 30.11.

ROK OTPLATE

do 30 godina

GREJS PERIOD

Do 12 meseci, uz pripis obračunate kamate glavnom dugu ili mesečno plaćanje kamate u grejs periodu

NAKNADA BANKE

Bez naknade

NAKNADA BANKE ZA REFINANSIRANJE KREDITA DRUGIH BANAKA

Bez naknade

JEDNOKRATNA NAKNADA U KORIST NKOSK

EUR 30,00

PREMIJA OSIGURANJA KOD NKOSK*

Od 1,50% do 2,50% od iznosa kredita

OBEZBEĐENJE KREDITA

-  Dve blanko menice korisnika kredita

- Hipoteka i reda ili hipoteka ii reda kada je hipoteka i reda uspostavljena kao sredstvo obezbeđenja u korist  komercijalne banke na nekretninu koja je predmet finansiranja ili drugu nepokretnost u korist komercijalne banke pod uslovom da iznos kredita nije veći od 80% vrednosti nepokretnosti umanjene za iznos drugih potraživanja obezbeđenih založnim pravom višeg reda prvenstva na istoj nepokretnosti

- Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist komercijalne banke kod osiguravajućih kompanija

- Osiguranje kredita kod nacionalne korporacije

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

UČEŠĆE

Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti, odnosno predmera i predračuna radova ukoliko je ista nepokretnost predmet finansiranja i zaloge ili bez učešća ukoliko je predmet obezbeđenja druga nepokretnost čija je vrednost veća min 30% od iznosa kredita

PREVREMENA OTPLATA

Kupovina nepokretnosti:

1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

*Trošak premije za osiguranje kredita kod NKOSK se uvećava u sledećim slučajevima:

1. ukoliko korisnik kredita nema životno osiguranje vinkulirano u korist Banku - za 0,25%

2. ukoliko je predmet hipoteke "objekat u izgradnji" - za 0,50%

3. ukoliko je predmet hipoteke "objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji", na osnovu minimalne tehničke dokumentacije - za 0,15%

4. ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i sadužnika (odnos ukupnih mesečnih kreditih obaveza i redovnih neto mesečnih prihoda umanjenih za vrednost minimalne potrošačke korpe za prvog odraslog člana domaćinstva prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku): jednak ili veći od 60% - za 0,50%, jednak ili veći od 70% - za 1,00%.

U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita hipoteka na nepokretnosti, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja hipoteke i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom. 

PRIMER:

 

VRSTA KREDITA

STAMBENI KREDITI SA DEVIZNOM KLAUZULOM OSIGURANI KOD NKOSK - BEZ ŽIVOTNOG OSIGURANJA

KUPOPRODAJNA VREDOST NEKRETNINE

EUR 37.500,00

UČEŠĆE

EUR 7.500,00

IZNOS KREDITA

EUR 30.000,00

ROK OTPLATE

360 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

RSD indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE

EUR - krediti indeksirani u EUR

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

2,90% fiksna 
- prvih 36 meseci otplate kredita

6M EURIBOR + 2,90% promenljiva
- nakon 36 meseci

NAKNADA BANKE

Bez naknade

MESEČNI ANUITET

EUR 124,87 – prvih 36 meseci
EUR 120,96 – nakon 36 meseci

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 43.686,36

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

3,41%

 

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TAKSA ZA UPIS HIPOTEKE

RSD 21.540,00

IZRADA I OVERA ZALOŽNE IZJAVE KOD JAVNIH BELEŽNIKA

RSD 10.080,00

GODIŠNJE OSIGURANJE NEPOKRETNOSTI

EUR 40,00 (RSD 4.736,02)

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI***

EUR 10,00 (RSD 1.184,01)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

EUR 100,00 (RSD 11.840,06)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJA JE PREDMET HIPOTEKE (NA SVAKE 3 GODINE)

Max EUR 80,00 (RSD 9.472,05)

 

PREMIJA OSIGURANJA KOD NKOSK (2,75% OD IZNOSA KREDITA + EUR 30,00)

EUR 825,00 (RSD 97.680,49)

EUR 30,00 (RSD 3.552,02)

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

Obračun je izvršen na dan 27.09.2018.god.

Vrednost 6M Euribor-a na dan 29.05.2018.g. iznosi -0,269%

 

*Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke.

**Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segtmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.

***Trošak izdavanja lista nepokretnosti prikazan je za izdavanje jednog dokumenta. Isti se može uvećati u zavisnosti od broja listova nepokretnosti, potrebnih u procesu odobravanja kredita. Na dan realizacije kredita, listnepokretnosti ne može biti stariji od 30 dana od dana izdavanja istog.