Stambeni krediti neosigurani kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita sa deviznom klauzulom

Stambeni krediti iz ovog programa odobravaju se za sledeće namene:


- kupovinu, izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju-nadziđivanje stambenog objekta

 

VRSTA KREDITA

STAMBENI KREDITI NEOSIGURANI KOD NKOSK SA DEVIZNOM KLAUZULOM

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR-srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

Do 32 godine

GREJS PERIOD

Do 12 meseci, uz pripis obračunate kamate glavnom dugu

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

od 3,00% do 3,40% fiksna - prvih 36 meseci otplate kredita

Od 3,00% do 3,40% + 6M EURIBOR, promenljiva – nakon 36 meseci otplate kredita

Visina marže od 3,00% do 3,40% je fiksna

Primenjuje se vrednost 6M EUROBOR-a koja se definiše na tržištu dva radna dana pre 31.05. i 30.11.

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, 31.05. i 30.11.

NAKNADA BANKE

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

-       Dve blanko menice korisnika kredita

- hipoteka I reda ili hipoteka II reda kada je hipoteka I reda uspostavljena kao sredstvo obezbeđenja u korist  Komercijalne banke na nekretninu koja je predmet finansiranja ili drugu nepokretnost u korist Komercijalne banke pod uslovom da iznos kredita nije veći od 80% vrednosti nepokretnosti umanjene za iznos drugih potraživanja obezbeđenih založnim pravom višeg reda prvenstva na istoj nepokretnosti

- osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist Komercijalne banke kod osiguravajućih kompanija

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

UČEŠĆE

Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti, odnosno predmera i predračuna radova ukoliko je ista nepokretnost predmet finansiranja i zaloge ili bez učešća ukoliko je predmet obezbeđenja druga nepokretnost čija je vrednost veća min 30% od iznosa kredita

PREVREMENA OTPLATA

Kupovina nepokretnosti

1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u

periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

 

PRIMER :

 

VRSTA KREDITA

STAMBENI KREDITI NEOSIGURANI KOD NKOSK SA DEVIZNOM KLAUZULOM –BEZ ŽIVOTNOG OSIGURANJA

KUPOPRODAJNA VREDOST NEKRETNINE

EUR 37.500,00

UČEŠĆE (MIN 20%)

EUR 7.500,00

IZNOS KREDITA

EUR 30.000,00

ROK OTPLATE

360 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

RSD indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE

 EUR - krediti indeksirani u EUR

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

 3,40% fiksna
- prvih 36 meseci otplate kredita

6M EURIBOR + 3,40% promenljiva
- nakon 36 meseci

NAKNADA BANKE

 Bez naknade

MESEČNI ANUITET

 EUR 133,04 - prvih 36 meseci

EUR 128,99 - nakon 36 meseci

TAKSA ZA UPIS HIPOTEKE

 RSD 21.540,00

IZRADA I OVERA ZALOŽNE IZJAVE KOD JAVNIH BELEŽNIKA

 RSD 10.080,00

GODIŠNJE OSIGURANJE NEPOKRETNOSTI

 EUR 40,00 (RSD 4.736,02)

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI***

 EUR 10,00 (RSD 1.184,01)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

 EUR 100,00 (RSD 11.840,06)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJA JE PREDMET HIPOTEKE (NA SVAKE 3 GODINE)

 Max EUR 80,00 (Max RSD 9.472,05)

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

 RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

 RSD 100,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 46.582,20

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

3,68%

 

 

Obračun izvršen na dan 27.09.2018. godine

Vrednost 6M Euribor-a na dan 29.05.2018.g. iznosi -0,269%

 

*Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke.

**Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segtmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.

*** Trošak izdavanja lista nepokretnosti prikazanje za izdavanje jednog dokumenta. Isti se može uvećati u zavisnosti od broja listova nepokretnosti, potrebnih u procesu odobravanja kredita. Na dan realizacije kredita, listnepokretnosti ne može biti stariji od 30 dana od dana izdavanja istog.