Kombank Start tekući račun

Kombank Start tekući račun je posebno kreiran u skladu sa potrebama mladih, starosti od 18 do 27 godina. Korisnicima Kombank Start tekućeg računa omogućeno je da uživaju u proizvodima i uslugama Komercijalne banke bez troškova mesečnog održavanja.

Kombank Start tekući račun otvara se i vodi u dinarima bez dodatne indeksacije. U trenutku apliciranja, klijent treba da ima manje od 27 godina. Sredstva se polažu bez vremenskog ograničenja. Procedura za otvaranje Kombank Start tekućeg računa je krajnje jednostavna i potreban je samo važeći identifikacioni dokument.

 

 

 

 

Usluge i proizvodi u sastavu Kombank Start tekućeg računa su:

 

Devizni račun

Devizni račun se otvara uz važeći identifikacioni dokument. Račun se vodi bekamatno i mogu se polagati valute: EUR, AUD, CAD, DKK, JPY, NOK, RUB, SEK, GBP, USD i CNY. Pored ličnih uplata, devizni račun može se koristiti za prilive kako iz inostranstva (loro doznake i ino čekove), tako i iz zemlje (po osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zakupa stana ili poslovnog prostora i drugo), za korišćenje platnih kartica i dr.

 

Debitna kartica

 

Elektronski servisi

elektronski servisi (eBankmBankSMSKOMeKEŠKOMeCENTARKOM4PAY)

 

Trajni nalozi

Trajni nalog

 

Osiguranje Generali osiguranje Srbija a.d.o.

 

Osiguranje od finansijskih gubitaka nastalih zloupotrebom jedne debitne platne kartice Banke koju je korisnik seta opredelio u Zahtevu za pružanje seta usluga / Zahtevu za promenu seta kod Bankei drugih rizika (Secure wallet), uz osiguranje od nezakonitog korišćenja mobilnog telefona / SIM kartica, podrazumeva pokrića za slučaj:

  • zloupotrebe protivpravno oduzete kartice,
  • skimminga*,
  • protivpravnog oduzimanja ličnih dokumenata zajedno sa osiguranom karticom,
  • troškova blokiranja i zamene platne kartice i
  • nezakonitog korišćenja mobilnog telefona / SIM kartice od strane trećih lica.

*Pod skimming-om se podrazumeva proces kopiranja magnetnog zapisa s magnetne trake kartice, vezan uz postupak krađe podataka sa kartice, prilikom njene upotrebe u nekoj zakonitoj transakciji i korišćenje duplikata kartice bez znanja odnosno pristanka korisnika kartice i izdavaoca kartice.

Nezakonita upotreba mobilnog telefona / SIM kartice podrazumeva izdatak za pozive koje učini treće lice koje nezakonito upotrebljava mobilni telefon / SIM karticu, u periodu od 24 časa, koji prethode prijavi krađe policiji i provajderu mreže (koji tada blokira SIM karticu).

 

Povoljniji kurs za kupoprodaju deviza

Korisnici Kombank Start tekućeg računa imaju mogućnost kupoprodaje evra preko eBank i mBank po najpovoljnijem kursu na tržištu.

 

Pre-paid kartica

Debitna kartica za mlade (One&Only) – bez naknade za izdavanje.