Visa revolving kartica

Najsofisticiraniji oblik bankarske inteligencije

Visa Revolving je kreditna internacionalno važeća kartica, koja se može koristiti za plaćanje robe i usluga kao i za podizanje gotovine, pri čemu korisnik kartice svoje obaveze izmiruje isključivo u dinarima, bez obzira na mesto nastanka transakcije.

Namenjena je klijentima koji imaju redovnu zaradu usmerenu preko računa Komercijalne banke.

Povoljni uslovi kreditiranja, jednostavna procedura - rate po vašoj želji!

Korisnik kartice bira način plaćanja: gotovinski, trajnim nalogom sa računa u Banci, elektronskim nalogom, pri čemu Banka definiše datum dospeća obaveze i minimalan iznos koji dospeva za plaćanje.

Visa Revolving kartica Vam pruža mogućnost korišćenja sredstava u visini kreditnog limita tokom čitavog perioda važnosti kartice!

Velika fleksibilnost u otplati duga, pri čemu možete da izaberete jedan od tri ponuđena modela – 5%, 10% ili 20% mesečno, što Vas ne sprečava da prema Vašim potrebama i željama otplatite i više, ukoliko Vam mogućnosti to dozvoljavaju. Ukoliko se inicijalno ne opredelite za određeni model otplate, Banka će Vam po automatizmu dodeliti model otplate od 5% mesečno.
Otplata potrošenog iznosa kreditnog limita vrši se kroz mesečne rate, čija visina zavisi od odabranog modela otplate, a u koju su uključeni i iznosi mesečne kamate i svih naknada. Mesečna rata ne može biti manja od 1.000,00 RSD.
Polaganjem sredstava u funkciju depozita, utičete na smanjenje kamatne stope koja se zaračunava na ostatak duga (sredstva u korišćenju), pri čemu se taj depozit tretira kao štednja oročena na 3 godine (Banka na ova sredstva primenjuje atraktivne kamatne stope koje su jednake stopama štednje oročene na 3 godine).  

Kreditni limit se automatski obnavlja prilikom svake otplate preostalog duga, bilo da je izvršena putem trajnog naloga ili ličnom uplatom.

Kartica poseduje čip modul, što omogućava korisnicima veći stepen zaštite prilikom upotrebe, odnosno sigurnije i brže plaćanje. Prilikom kupovine i podizanja gotovine sa ovom karticom obavezan je unos PIN-a, a potpisivanje slipa nije obavezno. Ukoliko prodajno mesto nije opremljeno adekvatnim POS aparatom koji prihvata čip kartice, prilikom izvršenja transakcije koristi se magnetni zapis na kartici i u tom slučaju potpisivanje slipa od strane korisnika kartice jeste obavezno.
Komercijalna banka se na ovaj način pridružuje malom broju banaka u regionu, koje na jedan novi, moderniji i prvenstveno sigurniji način, unapređuju poslovanje sa svojim klijentima, a sve u cilju maksimizacije zadovoljstva korisnika usluga Banke.

Kreditna fleksibilnost čini VISA Revolving platnu karticu atraktivnim i popularnim načinom plaćanja

Da biste postali korisnik Visa Revolving kreditne kartice neophodno je popuniti Pristupnicu  (Zahtev za izdavanje kartica), overiti je u preduzeću u kome ste zaposleni, a zatim ga predati u matičnu ekspozituru Banke (ekspozituru gde imate otvoren tekući račun).
Pristupnicu možete dobiti u svim ekspoziturama Banke ili je preuzeti sa sajta Banke. Uručenje Visa Revolving kreditne kartice i PIN obaveštenja obavlja se u matičnoj ekspozituri korisnika.

Pored osnovne, korisnik može zahtevati izdavanje do dve dodatne kartice (koje su vezane za limit osnovne kartice).

Visa Revolving uslovi i modeli otplate:

VISA REVOLVING KARTICA

 

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kreditnu karticu

 

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA LIMIT PO KREDITNOJ KARTICI

RSD

 

MODEL OTPLATE

5%, 10%, 20%

 

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

25,34% fiksna

 

METOD OBRAČUNA

konformni

 

NAKNADA BANKE

Članarina na tromesečnom nivou

 

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

Blanko menica korisnika kreditne kartice

 

OTPLATA DUGA PO KREDITNOJ KARTICI

Vrši se mesečno u dinarima

 
     

 

Reprezentativni primer za korisnika seta

   
VISA REVOLVING KARTICA MODEL OTPLATE 5%
IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI RSD 100.000,00
VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA 25,34% fiksna
NA GODIŠNJEM NIVOU
ČLANARINE ZA PERIOD OTPLATE RSD 0,00
MESEČNA RATA 5% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period
SREDSTVO OBEZBEĐENJA menica korisnika kartice
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA RSD 246,00
TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE RSD 50,00
UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA RSD 134.312,36
 KAMATOM
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 25.66%
Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.      
   
   
VISA REVOLVING KARTICA MODEL OTPLATE 10%
IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI RSD 100.000,00
VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA 25,34% fiksna
NA GODIŠNJEM NIVOU
ČLANARINE ZA PERIOD OTPLATE RSD 0,00
MESEČNA RATA 10% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period
SREDSTVO OBEZBEĐENJA menica korisnika kartice
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA RSD 246,00
TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE RSD 50,00
UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA RSD 118.064,08
 KAMATOM
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 25.88%
Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.      
   
VISA REVOLVING KARTICA MODEL OTPLATE 20%
IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI RSD 100.000,00
VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA 25,34% fiksna
NA GODIŠNJEM NIVOU
ČLANARINE ZA PERIOD OTPLATE RSD 0,00
MESEČNA RATA 20% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period
SREDSTVO OBEZBEĐENJA menica korisnika kartice
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA RSD 246,00
TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE RSD 50,00
UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA RSD 109.234,54
 KAMATOM
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 26.32%
Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.      

 

Reprezentativni primer za klijenta koji nije korisnik seta

VISA REVOLVING KARTICA

MODEL OTPLATE 5%

 

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

 

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

 

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

25,34% fiksna

 
 

ČLANARINE za period otplate

18 tromesečja po 500,00RSD = 9.000,00 RSD

 

MESEČNA RATA

5% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period

 

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

 

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

 

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

 

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA
 KAMATOM

RSD 132.712,23

 

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

32,08%

 

 Obračun je izvršen na dan 27.10.2015.god.    

VISA REVOLVING KARTICA

MODEL OTPLATE 10%

 

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

 

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

 

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

25,34% fiksna

 
 

ČLANARINE za period otplate

11 tromesečja po 500,00RSD = 5.500,00 RSD

 

MESEČNA RATA

10% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period

 

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

 

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

 

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

 

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA
 KAMATOM

RSD 116.473,48

 

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

34,31%

 

 Obračun je izvršen na dan 27.10.2015.god.    

VISA REVOLVING KARTICA

MODEL OTPLATE 20%

 

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

 

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

 

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

25,34% fiksna

 
 

ČLANARINE za period otplate

7 tromesečja po 500,00RSD = 3.500,00 RSD

 

MESEČNA RATA

20% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period

 

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

 

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

 

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

 

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA
 KAMATOM

RSD 107.645,99

 

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

38,61%

 

 Obračun je izvršen na dan 27.10.2015.god.    

Svako zainteresnovano lice u ekspozituri Banke može besplatno preuzeti Ponudu i nacrt Okvirnog ugovora.

Preporučujemo!

Saveti za čuvanje kartica i sprečavanje zloupotrebe
Besplatnu uslugu obaveštavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS servisa u cilju prevencije zloupotrebe Detaljnije >>>