Krediti za obrtna i trajna obrtna sredstva

Krediti za obrtna i trajna obrtna sredstva

Komercijalna banka nudi širok izbor rešenja za Vas, bilo da se radi o kupovini obrtnih sredstava namenjenih poljoprivredi ili o dugoročnim investicijama u poljoprivredna gazdinstva.

Komercijalna banka je za Vas pripremila kredite za kupovinu obrtnih i trajno obrtnih sredstava iz sopstvenih sredstava, kao i obrtnih sredstava iz drugih finansijskih institucija.

 

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA do 12 meseci - DINARSKI KREDITI

 KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA

sa rokom otplate do 12 meseci - DINARSKI KREDITI 

NAMENA

 • Finansiranje obrtnih sredstava (nabavka semena, đubriva, goriva, zaštite, životinje i hrana za tov, tekuće održavanje opreme, održavanje mehanizacije i objekata,...)
 • Finansiranje tekuće likvidnosti
 • Finansiranje zaliha
 • Finansiranje trajnih obrtnih sredstava (obrtna sredstva potrebna za organizovanje proizvodnje na zemljištu koje je uzeto u zakup na duži vremenski period; za tov junadi; plaćanje zakupa zemljišta na duži period od godinu dana)
 • Refinansiranje kredita i obaveza u drugim bankama
 • Refinansiranje sopstvenih ulaganja izvršenih u periodu od maksimalno 6 meseci pre podnošenja zahteva

VALUTA

Dinari

ROK

Do 12 meseci

OTPLATA

Jednokratno ili u mesečnim/ tromesečnim / šestomesečnim anuitetima

KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

(FIKSNA)

 Od 6,50% do 7,50%

METOD OBRAČUNA KAMATE

Proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTEVA (OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

Od 0,50% do 1,50% jednokratno, pre puštanja kredita u korišćenje

NAKNADA BANKE ZA PREVREMENU OTPLATU

Bez naknade

OBEZBEĐENJE

Za sledeće slučajeve:

 • Tri blanko sopstvene menice Korisnika kredita
 • Za dinarske kredite do RSD 1.200.000,00, ukoliko klijent poseduje minimum 3 ha zemljišta na svoje lično ime ili
 • Za dinarske kredite do RSD 6.000.000,00, ukoliko je kreditna sposobnost minimum 1,5 puta veća u odnosu na traženi iznos kredita

Za sve ostale slučajeve:

 • Tri blanko sopstvene menice Korisnika kredita

i jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti:

 • Jemstvo fizičkog lica/registrovanog poljoprivrednog gazdinstva/ pravnog lica/preduzetnika i/ili
 • Robni zapis u skladu sa Zakonom o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode, tako da odnos plasmana i vrednosti robe na robnom zapisu (korigovane za hair cut) – LTV racio bude maksimalno 0,50, a prema ceni sa Produktne berze Novi Sad (bez PDV-a ) ostvarene u trgovanju na Produktnoj berzi u poslednjoj nedelji u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se vrši odobrenje kredita i/ili
 • Ručna zaloga na pokretnu imovinu (samo traktori i kombajni do 8 godina starosti) garantne vrednosti u iznosu kredita i/ili
 • Hipoteka na zemljištu po redosledu upisa prihvatljiva za Banku u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljišta) ili 1:2 u ostalim područjima i/ili
 • Druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku (kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivim za Banku)

IZNOS

U skladu sa kreditnom sposobnošću i ponuđenim instrumentima obezbeđenja, minimum EUR 1.000,00 u dinarskoj protivrednosti

PUŠTANJE KREDITA U KORIŠĆENJE

Jednokratno, uplatom na račun dobavljača ili korisnika kredita

PRIMER: KOMBANK AGRAR KREDIT ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA

sa rokom otplate do 12 meseci - DINARSKI KREDITI 

IZNOS KREDITA

RSD 200.000,00

ROK

12 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinari

NOMINALNA KAMATNA STOPA

NA GODIŠNJEM NIVOU

7,50%, fiksna

NAKNADA BANKE

(1,50% od iznosa kredita)

RSD 3.000,00

MESEČNI ANUITET

RSD 17.351,48

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri blanko sopstvene menice Korisnika kredita

TROŠKOVI POVLAČENJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 620,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 208.217,80

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

12,03%

Obračun EKS je izvršen 02.02.2018. godine

 

Reprezentativni primer je obračunat uz sredstvo obezbeđenja u vidu menica Korisnika kredita.

Banka može da zahteva dodatne instrumente obezbeđenja u zavisnosti kreditne sposobnosti klijenta.

 

*Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine.

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA do 12 meseci -  KREDITI SA VALUTNOM KLAUZULOM

 KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA

sa rokom otplate do 12 meseci – KREDITI U DINARIMA SA VALUTNOM KLAUZULOM

NAMENA

 • Finansiranje obrtnih sredstava (nabavka semena, đubriva, goriva, zaštite, životinje i hrana za tov, tekuće održavanje opreme, održavanje mehanizacije i objekata,...)
 • Finansiranje tekuće likvidnosti
 • Finansiranje zaliha
 • Finansiranje trajnih obrtnih sredstava (obrtna sredstva potrebna za organizovanje proizvodnje na zemljištu koje je uzeto u zakup na duži vremenski period; za tov junadi; plaćanje zakupa zemljišta na duži period od godinu dana)
 • Refinansiranje kredita i obaveza u drugim bankama
 • Refinansiranje sopstvenih ulaganja izvršenih u periodu od maksimalno 6 meseci pre podnošenja zahteva

VALUTA

Dinari sa valutnom klauzulom

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

ROK

Do 12 meseci

OTPLATA

Jednokratno ili u mesečnim/ tromesečnim / šestomesečnim anuitetima

KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

(FIKSNA)

 Od 4,25% do 7,00%

METOD OBRAČUNA KAMATE

Proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTEVA

(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

Od 0,50% do 1,50% jednokratno, pre puštanja kredita u korišćenje

NAKNADA BANKE ZA PREVREMENU OTPLATU

Bez naknade

OBEZBEĐENJE

Za sledeće slučajeve:

 • Tri blanko sopstvene menice Korisnika kredita
 • Za dinarske kredite do RSD 1.200.000,00, ukoliko klijent poseduje minimum 3 ha zemljišta na svoje lično ime ili
 • Za dinarske kredite do RSD 6.000.000,00, ukoliko je kreditna sposobnost minimum 1,5 puta veća u odnosu na traženi iznos kredita

Za sve ostale slučajeve:

 • Tri blanko sopstvene menice Korisnika kredita

i jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti:

 • Jemstvo fizičkog lica/registrovanog poljoprivrednog gazdinstva/ pravnog lica/preduzetnika i/ili
 • Robni zapis u skladu sa Zakonom o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode, tako da odnos plasmana i vrednosti robe na robnom zapisu (korigovane za hair cut) – LTV racio bude maksimalno 0,50, a prema ceni sa Produktne berze Novi Sad (bez PDV-a ) ostvarene u trgovanju na Produktnoj berzi u poslednjoj nedelji u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se vrši odobrenje kredita i/ili
 • Ručna zaloga na pokretnu imovinu (samo traktori i kombajni do 8 godina starosti) garantne vrednosti u iznosu kredita i/ili
 • Hipoteka na zemljištu po redosledu upisa prihvatljiva za Banku u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljišta) ili 1:2 u ostalim područjima i/ili
 • Druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku (kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivim za Banku)

IZNOS

U skladu sa kreditnom sposobnošću i ponuđenim instrumentima obezbeđenja, minimum EUR 1.000,00 u dinarskoj protivrednosti

PUŠTANJE KREDITA U KORIŠĆENJE

Jednokratno, uplatom na račun dobavljača ili korisnika kredita

PRIMER: KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA sa rokom otplate do 12 meseci – KREDITI U DINARIMA SA VALUTNOM KLAUZULOM

IZNOS KREDITA

EUR 2.000,00

ROK

12 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinari sa valutnom klauzulom

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA

NA GODIŠNJEM NIVOU

7,00%, fiksna

NAKNADA BANKE

(1,50% od iznosa kredita)

EUR 30,00

MESEČNI ANUITET

EUR 173,05

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri blanko sopstvene menice Korisnika kredita

TROŠKOVI POVLAČENJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 620,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 2.076,65

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

11,29%

Obračun EKS je izvršen 02.02.2018. godine

 

Reprezentativni primer je obračunat uz sredstvo obezbeđenja u vidu menica Korisnika kredita.

Banka može da zahteva dodatne instrumente obezbeđenja u zavisnosti kreditne sposobnosti klijenta.

 

*Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine.

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA od 13 do 36 meseci - DINARSKI KREDITI

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA

sa rokom otplate od 13 do 36 meseci – DINARSKI KREDITI

NAMENA

 • Finansiranje obrtnih sredstava (nabavka semena, đubriva, goriva, zaštite, životinje i hrana za tov, tekuće održavanje opreme, održavanje mehanizacije i objekata,...)
 • Finansiranje tekuće likvidnosti
 • Finansiranje zaliha
 • Finansiranje trajnih obrtnih sredstava (obrtna sredstva potrebna za organizovanje proizvodnje na zemljištu koje je uzeto u zakup na duži vremenski period; za tov junadi; plaćanje zakupa zemljišta na duži period od godinu dana)
 • Refinansiranje kredita i obaveza u drugim bankama
 • Refinansiranje sopstvenih ulaganja izvršenih u periodu od maksimalno 6 meseci pre podnošenja zahteva

VALUTA

Dinari

ROK

Od 13 do 36 meseci

OTPLATA

U mesečnim/ tromesečnim / šestomesečnim / godišnjim anuitetima

KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

(FIKSNA)

 Od 7,50% do 9,50%

METOD OBRAČUNA KAMATE

Proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTEVA

(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

Od 0,50% do 1,50% jednokratno, pre puštanja kredita u korišćenje

NAKNADA BANKE ZA PREVREMENU OTPLATU

1,00% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,50% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

OBEZBEĐENJE

 • Tri blanko sopstvene menice Korisnika kredita

i jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti:

 • Jemstvo fizičkog lica / registrovanog poljoprivrednog gazdinstva / pravnog lica / preduzetnika i/ili
 • Robni zapis u skladu sa Zakonom o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode, tako da odnos plasmana i vrednosti robe na robnom zapisu (korigovane za hair cut) – LTV racio bude maksimalno 0,50, a prema ceni sa Produktne berze Novi Sad (bez PDV-a ) ostvarene u trgovanju na Produktnoj berzi u poslednjoj nedelji u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se vrši odobrenje kredita i/ili
 • Ručna zaloga na pokretnu imovinu (samo traktori i kombajni do 8 godina starosti) garantne vrednosti u iznosu kredita i/ili
 • Hipoteka na zemljištu po redosledu upisa prihvatljiva za Banku u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljišta) ili 1:2 u ostalim područjima i/ili
 • Druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku (kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivim za Banku)

IZNOS

U skladu sa kreditnom sposobnošću i ponuđenim instrumentima obezbeđenja, minimum EUR 1.000,00 u dinarskoj protivrednosti.

PUŠTANJE KREDITA U KORIŠĆENJE

Jednokratno, uplatom na račun dobavljača ili korisnika kredita

PRIMER: KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA sa rokom otplate od 13 do 36 meseci – DINARSKI KREDITI

IZNOS KREDITA

RSD 200.000,00

ROK

36 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinari

NOMINALNA KAMATNA STOPA

NA GODIŠNJEM NIVOU

9,50%, fiksna

NAKNADA BANKE

(1,50% od iznosa kredita)

RSD 3.000,00

MESEČNI ANUITET

RSD 6.406,59

OBEZBEĐENJE KREDITA

 • Tri blanko sopstvene menice Korisnika kredita
 • Hipoteka

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI UPISA HIPOTEKE

RSD 20.000,00*

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

RSD 1.187,24*

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

RSD 11.872,41*

TROŠKOVI OVERE ZALOŽNIH IZJAVA

RSD 10.080,00*

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 620,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 230.637,26

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

33,31%

Obračun EKS je izvršen 02.02.2018. godine

 

*Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA od 13 do 36 meseci -  KREDITI SA VALUTNOM KLAUZULOM

 

 KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA

sa rokom otplate od 13 do 36 meseci - KREDITI U DINARIMA SA VALUTNOM KLAUZULOM

NAMENA

 • Finansiranje obrtnih sredstava (nabavka semena, đubriva, goriva, zaštite, životinje i hrana za tov, tekuće održavanje opreme, održavanje mehanizacije i objekata,...)
 • Finansiranje tekuće likvidnosti
 • Finansiranje zaliha
 • Finansiranje trajnih obrtnih sredstava (obrtna sredstva potrebna za organizovanje proizvodnje na zemljištu koje je uzeto u zakup na duži vremenski period; za tov junadi; plaćanje zakupa zemljišta na duži period od godinu dana)
 • Refinansiranje kredita i obaveza u drugim bankama
 • Refinansiranje sopstvenih ulaganja izvršenih u periodu od maksimalno 6 meseci pre podnošenja zahteva

VALUTA

Dinari sa valutnom klauzulom

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

ROK

Od 13 do 36 meseci

OTPLATA

U mesečnim/ tromesečnim / šestomesečnim / godišnjim anuitetima

KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

(FIKSNA)

 Od 5,25% do 8,00%

METOD OBRAČUNA KAMATE

Proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTEVA

(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

Od 0,50% do 1,50% jednokratno, pre puštanja kredita u korišćenje

NAKNADA BANKE ZA PREVREMENU OTPLATU

1,00% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,50% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

OBEZBEĐENJE

 • Tri blanko sopstvene menice Korisnika kredita

i jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti:

 • Jemstvo fizičkog lica / registrovanog poljoprivrednog gazdinstva / pravnog lica / preduzetnika i/ili
 • Robni zapis u skladu sa Zakonom o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode, tako da odnos plasmana i vrednosti robe na robnom zapisu (korigovane za hair cut) – LTV racio bude maksimalno 0,50, a prema ceni sa Produktne berze Novi Sad (bez PDV-a ) ostvarene u trgovanju na Produktnoj berzi u poslednjoj nedelji u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se vrši odobrenje kredita i/ili
 • Ručna zaloga na pokretnu imovinu (samo traktori i kombajni do 8 godina starosti) garantne vrednosti u iznosu kredita i/ili
 • Hipoteka na zemljištu po redosledu upisa prihvatljiva za Banku u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljišta) ili 1:2 u ostalim područjima i/ili
 • Druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku (kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivim za Banku)

IZNOS

U skladu sa kreditnom sposobnošću i ponuđenim instrumentima obezbeđenja, minimum EUR 1.000,00 u dinarskoj protivrednosti.

PUŠTANJE KREDITA U KORIŠĆENJE

Jednokratno, uplatom na račun dobavljača ili korisnika kredita

PRIMER: KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA sa rokom otplate od 13 do 36 meseci – KREDITI U DINARIMA SA VALUTNOM KLAUZULOM

IZNOS KREDITA

EUR 2.000,00

ROK

36 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinari sa valutnom klauzulom

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA

NA GODIŠNJEM NIVOU

8,00%, fiksna

NAKNADA BANKE

(1,50% od iznosa kredita)

EUR 30,00

MESEČNI ANUITET

EUR 62,67

OBEZBEĐENJE KREDITA

 • Tri blanko sopstvene menice Korisnika kredita
 • Hipoteka

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI UPISA HIPOTEKE

RSD 20.000,00*

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

RSD 1.187,24 (EUR 10,00)*

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

RSD 11.872,41 (EUR 100,00)*

TROŠKOVI OVERE ZALOŽNIH IZJAVA

RSD 10.080,00*

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 620,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 2.256,21

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

26,87%

Obračun EKS je izvršen 02.02.2018. godine

 

*Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.