STANOVNIŠTVO

Postanite i vi deo velike bankarske porodice Komercijalne banke!

Kako postati klijent?

Ko može otvoriti tekući račun u Banci?

Sva fizička lica - građani koja ostvaruju:

 • redovan mesečni priliv sredstava po osnovu zarada i penzija
 • povremeni priliv po osnovu Ugovora o delu, ličnih uplata i slično
 • priliv po osnovu Ugovora o otkupu poljoprivrednih proizvoda

 

Šta je potrebno od dokumentacije?

Za zaposlene:

 • potvrda poslodavca o redovnoj uplati zarade kod Banke ili Ugovor o isplati zarada poslodavca sa Bankom
 • važeći identifikacioni dokument

Za penzionere:

 • rešenje nadležnog Fonda o isplati penzija ili penzioni ček
 • važeći identifikacioni dokument

Za poljoprivrednike:


I - koji prvi put registruju PG

 • važeći identifikacioni dokument

II - sa registrovanim PG

 • potvrda o upisu u Registar PG
 • detalji strukture gazdinstva - status
 • važeći identifikacioni dokument

Za lica koja ostvaruju prilive po nekom drugom osnovu (Ugovor o
delu, lične uplate…):

 • važeći identifikacioni dokument

 

Koje pogodnosti imaju vlasnici osnovnih tekućih računa i lica ovlašćena po njihovim računima?

Omogućeno je:

 • raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa, u bilo kojoj od ekspozitura Banke
 • raspolaganje odgovarajućim brojem čekovnih blanketa za plaćanje roba ili usluga, kao i isplatu gotovine u drugim bankama i poštama
 • da stalne mesečne obaveze vlasnika računa izmiruje Banka putem trajnog naloga
 • da na zahtev vlasnika tekućeg računa, podnetog u matičnom organizacionom delu, Banka odobri korišćenje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, na rok do 12 meseci do visine prosečnog priliva po osnovu zarade ili penzije, odnosno Ugovora o otkupu poljoprivrednih proizvoda uvećanog za 50%, potpisivanjem Ugovora o odobravanju dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu
 • dobijanje platnih kartica, i to iz programa:
  • VISA
  • MASTER
  • DINA
 • podizanje gotovine na bankomatima Banke  debitnim i charge platnim karticama bez provizije
 • plaćanje robe i usluga karticom, u svim objektima označenim za prijem kartica, bez provizije
 • uvid u stanje i plaćanje računa po tekućem računu putem Interneta - korišćenjem WEB E-banke
 • provera stanja, priliva po računu i upotrebe platnih kartica putem mobilnog telefona - korišćenjem SMS servisa
 • povoljniji uslovi kod odobravanja kredita za klijente Banke

 

Koliko košta otvaranje tekućeg računa ?

Banka ne naplaćuje naknadu za otvaranje tekućeg računa. 

Kolika je mesečna naknada za vođenje tekućeg računa?

Mesečna naknada za vođenje osnovnog tekućeg računa koji je imao promene u prethodna tri meseca iznosi 200,00 dinara. Navedenom osnovnom naknadom obuhvaćeno je i korišćenje dodatnih servisa Banke-web e-banka, sms, debitna platna kartica, trajni nalog,

Gašenje tekućeg računa kod Komercijalne banke je besplatno.

Ovlašćena lica

Vlasnik tekućeg računa može preneti pravo raspolaganja sredstvima na tekućem računu na drugo fizičko lice, po svom izboru, a ovlašćeno lice stiče mogućnost da po tom tekućem računu u Banci dobije dodatnu platnu karticu.

Odlučite se i…

posetite bilo koju ekspozituru Komercijalne banke i postanite član naše porodice.