Devizna štednja

Devizna štednja

Postanite i vi jedan od zadovoljnih klijenata Komercijalne banke! Otvorite devizni račun u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima! Komercijalna banka nudi izuzetno povoljne kamatne stope na deviznu štednju. Otvaranje deviznog računa Banka vrši na vaš zahtev, besplatno, u svim ekspoziturama Banke, uz prezentaciju važećeg identifikacionog dokumenta.

 

Banka je, za vaše potrebe, kreirala različite modele oročene štednje:

  • štednja oročena po redovnim uslovima
  • rentna štednja
  • cvrčak štednja

 

Primljene depozite fizičkih lica Banka vodi u valuti u kojoj su deponovani, bez dodatne indeksacije.

 

Svoja devizna sredstva možete položiti na oročenu štednju u valutama EUR, USD i GBP na periode od 1, 3, 6, 12, 24 i 36 meseci.

 

Za oročavanje deviznih sredstava Banka je ustanovila minimalni iznos 100 EUR ili protivvrednost u drugim valutama. 
Klijent, vlasnik oročenog depozita prema uslovima iz prethodnog stava, ima pravo da ga Banka 15 dana pre isteka roka oročenja obavesti o roku na koji se produžava ugovor i o novoj kamatnoj stopi, kao i pravo da ugovor raskine najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tog obaveštenja i to bez naknade i uz kamatu ugovorenu za istekli oročeni period.
Oročeni štedni ulozi po isteku inicijalnog roka se automatski prenose na devizni račun. Po dospeću poslednjeg uloga štedni račun se automatski likvidira.
U izuzetnim slučajevima isplata je moguća i pre isteka ugovorenog roka, uz korekciju kamate, saglasno uslovima navedenim u konkretnom Ugovoru.

Pregled kamatnih stopa za oročene depozite po redovnim uslovima u zavisnosti od roka za valute EUR, USD i GBP od 27.02.2017.

ROK

Kamatne stope na godišnjem nivou

EUR

USD

GBP

1 MESEC

NKS

0,05%

0,10%

0,25%

EKS

0,04%

0,08%

0,21%

3 MESECA

NKS

0,05%

0,40%

0,50%

EKS

0,04%

0,34%

0,42%

6 MESECI

NKS

0,15%

0,60%

0,75%

EKS

0,13%

0,51%

0,64%

12 MESECI

NKS

0,35%

1,00%

1,00%

EKS

0,30%

0,85%

0,85%

24 MESECA

NKS

0,65%

1,15%

1,00%

EKS

0,55%

0,98%

0,85%

36 MESECI

NKS

0,80%

1,50%

1,00%

EKS

0,68%

1,28%

0,85%

NAPOMENA: Kamatne stope su date na godišnjem nivou. Efektivna kamatna stopa (EKS) na devizne štedne uloge iskazuje se u visini nominalne kamatne stope umanjene za 15% poreza na prihod od kapitala koji Banka plaća u ime i za račun klijenta prilikom pripisa kamate. Na oročene devizne depozite Banka primenjuje fiksnu kamatnu stopu uz primenu konformnog metoda obračuna.

 

Reprezentativni primer

 

Posebna ponuda tokom meseca štednje:

Akcijska ponuda oročene štednje na 12 meseci

Od 01.12.2020. godine Komercijalna banka je klijentima pripremila akcijsku ponudu oročene štednje sa rokom od 12 meseci u valuti EUR uz minimalni iznos oročenja 100 EUR po sledećim uslovima:

ROK

Kamatne stope na godišnjem nivou

EUR

12

MESECI

NKS

1,10%

EKS

0,93%

 

NAPOMENA: Kamatna stopa je data na godišnjem nivou. Efektivna kamatna stopa (EKS) na devizne štedne uloge iskazuje se u visini nominalne kamatne stope umanjene za 15% poreza na prihod od kapitala koji Banka plaća u ime i za račun klijenta prilikom pripisa kamate. Na oročene devizne depozite Banka primenjuje fiksnu kamatnu stopu uz primenu komformnog metoda obračuna.

 

 Reprezentativni primer:      

 Iznos depozita

10.000,00

Period na koji Banka prima depozit

12 meseci

Valuta u kojoj korisnik polaže depozit

EUR

Kriterijum za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Nominalna kamatna stopa

(na godišnjem nivou, fiksna)

1,10%

EKS

(na godišnjem nivou)

0,93%

Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja

10.093,47

Trokovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS

-

Poreska obaveza – 15%

16,50

 

Akcijske ponude oročene štednje na 60 meseci

Od 31.10.2020. godine povodom tradicionalnog obeležavanja meseca štednje Komercijalna banka uvodi akcijsku ponudu oročene štednje sa rokom od 60 meseci u valuti EUR uz minimalni iznos oročenja 1.000 EUR. U okviru akcijske ponude klijenti imaju izuzetnu mogućnost stepenastog razoročenja pod stimulativnim uslovima.

 

ROK

Kamatne stope na godišnjem nivou

EUR

Razoročenje
pre 3.
meseca

Razoročenje nakon 3. meseca

Razoročenje nakon 6. meseca

Razoročenje nakon 24. meseca

Razoročenje nakon 36. meseca

Razoročenje nakon 48. meseca

60

MESECI

NKS

1,60%

0,00%

0,30%

0,50%

0,90%

1,30%

1,40%

EKS

1,37%

0,00%

0,26%

0,43%

0,77%

1,11%

1,19%

 

 

NAPOMENA: Kamatne stope su date na godišnjem nivou. Efektivna kamatna stopa (EKS) na devizne štedne uloge iskazuje se u visini nominalne kamatne stope umanjene za 15% poreza na prihod od kapitala koji Banka plaća u ime i za račun klijenta prilikom pripisa kamate. Na oročene devizne depozite Banka primenjuje fiksnu kamatnu stopu uz primenu komformnog metoda obračuna.

 

 

 

Rerprezentativni primer:      

 

Iznos depozita

10.000,00

Period na koji Banka prima depozit

60. meseci

Valuta u kojoj korisnik polaže depozit

EUR

Kriterijum za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Nominalna kamatna stopa

(na godišnjem nivou, fiksna)

1,60%

EKS

(na godišnjem nivou)

1,37%

Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja

10.702,04

Trokovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS

-

Poreska obaveza – 15%

123,89

 

 

Devizni štedni trajni nalog

 

Uvažavajući vaše vreme i novac, Komercijalna banka vam je omogućila da uz Devizni trajni nalog štedite ili plaćate svoje obaveze bez dolaska u Banku! Vi samo izaberite koliko novca i kada želite da Banka prenosi sa vašeg tekućeg dinarskog ili deviznog računa, na vaš štedni devizni račun. 
Minimalan iznos pojedinačnog deviznog trajnog naloga je EUR 30.
Trajni nalog