VISA
REVOLVING
plaćajte na rate

Najsofisticiraniji oblik bankarske inteligencije

Visa Revolving je kreditna internacionalno važeća kartica, koja se može koristiti za plaćanje robe i usluga kao i za podizanje gotovine, pri čemu korisnik kartice svoje obaveze izmiruje isključivo u dinarima, bez obzira na mesto nastanka transakcije.

Namenjena je klijentima koji imaju redovnu zaradu usmerenu preko računa Komercijalne banke.

Šta dobijam uz karticu?
  • Tri modela otplate: 5%, 10% ili 20%
  • Mesečna rata minimum RSD 1.000,00
  • Kupovina na rate bez kamate
  • Plaćanje na POS terminalima
  • Do RSD 5.000 nije neophodan unos PIN-a
  • Podizanje gotovine
  • Kupovina na internetu
Više informacija

Povoljni uslovi kreditiranja, jednostavna procedura - rate po vašoj želji!

Korisnik kartice bira način plaćanja: gotovinski, trajnim nalogom sa računa u Banci, elektronskim nalogom, pri čemu Banka definiše datum dospeća obaveze i minimalan iznos koji dospeva za plaćanje.

Visa Revolving kartica Vam pruža mogućnost korišćenja sredstava u visini kreditnog limita tokom čitavog perioda važnosti kartice!

Velika fleksibilnost u otplati duga, pri čemu možete da izaberete jedan od tri ponuđena modela – 5%, 10% ili 20% mesečno, što Vas ne sprečava da prema Vašim potrebama i željama otplatite i više, ukoliko Vam mogućnosti to dozvoljavaju. Ukoliko se inicijalno ne opredelite za određeni model otplate, Banka će Vam po automatizmu dodeliti model otplate od 5% mesečno.
Otplata potrošenog iznosa kreditnog limita vrši se kroz mesečne rate, čija visina zavisi od odabranog modela otplate, a u koju su uključeni i iznosi mesečne kamate i svih naknada. Mesečna rata ne može biti manja od 1.000,00 RSD.
Polaganjem sredstava u funkciju depozita, utičete na smanjenje kamatne stope koja se zaračunava na ostatak duga (sredstva u korišćenju), pri čemu se taj depozit tretira kao štednja oročena na 3 godine (Banka na ova sredstva primenjuje atraktivne kamatne stope koje su jednake stopama štednje oročene na 3 godine).  

Kreditni limit se automatski obnavlja prilikom svake otplate preostalog duga, bilo da je izvršena putem trajnog naloga ili ličnom uplatom.

Obračunska valuta u odnosu na druge strane valute je EUR. Ukoliko se originalna valuta transakcije izvršena Karticom razlikuje od obračunske valute Banke (EUR), prilikom konverzije originalni iznos transakcije biće uvećan za 2%. Kurs zamene druge ino valute u valutu EUR ne definiše Banka.

Kartica poseduje čip modul, što omogućava korisnicima veći stepen zaštite prilikom upotrebe, odnosno sigurnije i brže plaćanje. Prilikom kupovine i podizanja gotovine sa ovom karticom obavezan je unos PIN-a, a potpisivanje slipa nije obavezno. Ukoliko prodajno mesto nije opremljeno adekvatnim POS aparatom koji prihvata čip kartice, prilikom izvršenja transakcije koristi se magnetni zapis na kartici i u tom slučaju potpisivanje slipa od strane korisnika kartice jeste obavezno.
Komercijalna banka se na ovaj način pridružuje malom broju banaka u regionu, koje na jedan novi, moderniji i prvenstveno sigurniji način, unapređuju poslovanje sa svojim klijentima, a sve u cilju maksimizacije zadovoljstva korisnika usluga Banke.

Kreditna fleksibilnost čini VISA Revolving platnu karticu atraktivnim i popularnim načinom plaćanja

Da biste postali korisnik Visa Revolving kreditne kartice neophodno je popuniti Pristupnicu  (Zahtev za izdavanje kartica), overiti je u preduzeću u kome ste zaposleni, a zatim ga predati u matičnu ekspozituru Banke (ekspozituru gde imate otvoren tekući račun).
Pristupnicu možete dobiti u svim ekspoziturama Banke ili je preuzeti sa sajta Banke. Uručenje Visa Revolving kreditne kartice i PIN obaveštenja obavlja se u matičnoj ekspozituri korisnika.

Pored osnovne, korisnik može zahtevati izdavanje do dve dodatne kartice (koje su vezane za limit osnovne kartice).

Plaćanje na rate bez kamate

Visa Revolving uslovi i modeli otplate:

VISA REVOLVING KARTICA

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kreditnu karticu

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA LIMIT PO KREDITNOJ KARTICI

RSD

MODEL OTPLATE

5%, 10%, 20%

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

25,34% fiksna

METOD OBRAČUNA

konformni

NAKNADA BANKE

Članarina na tromesečnom nivou

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

Blanko menica korisnika kreditne kartice

OTPLATA DUGA PO KREDITNOJ KARTICI

Vrši se mesečno u dinarima

 

Reprezentativni primer za korisnika seta

 

 

VISA REVOLVING KARTICA

MODEL OTPLATE 5%

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

NOMINALNA KAMATNA STOPA

25,34% fiksna

NA GODIŠNJEM NIVOU

ČLANARINE ZA PERIOD OTPLATE

RSD 0,00

MESEČNA RATA

5% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA

RSD 134.312,36

 KAMATOM

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

25.66%

Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.    

 

 

 

 

 

VISA REVOLVING KARTICA

MODEL OTPLATE 10%

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

NOMINALNA KAMATNA STOPA

25,34% fiksna

NA GODIŠNJEM NIVOU

ČLANARINE ZA PERIOD OTPLATE

RSD 0,00

MESEČNA RATA

10% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA

RSD 118.064,08

 KAMATOM

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

25.88%

Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.    

 

 

 

VISA REVOLVING KARTICA

MODEL OTPLATE 20%

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

NOMINALNA KAMATNA STOPA

25,34% fiksna

NA GODIŠNJEM NIVOU

ČLANARINE ZA PERIOD OTPLATE

RSD 0,00

MESEČNA RATA

20% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA

RSD 109.234,54

 KAMATOM

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

26.32%

Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.    

 

 

Reprezentativni primer za klijenta koji nije korisnik seta

VISA REVOLVING KARTICA

MODEL OTPLATE 5%

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

25,34% fiksna

ČLANARINE za period otplate

18 tromesečja po 500,00RSD = 9.000,00 RSD

MESEČNA RATA

5% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA
 KAMATOM

RSD 132.712,23

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

32,08%

 Obračun je izvršen na dan 27.10.2015.god.    

VISA REVOLVING KARTICA

MODEL OTPLATE 10%

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

25,34% fiksna

ČLANARINE za period otplate

11 tromesečja po 500,00RSD = 5.500,00 RSD

MESEČNA RATA

10% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA
 KAMATOM

RSD 116.473,48

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

34,31%

 Obračun je izvršen na dan 27.10.2015.god.    

VISA REVOLVING KARTICA

MODEL OTPLATE 20%

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

25,34% fiksna

ČLANARINE za period otplate

7 tromesečja po 500,00RSD = 3.500,00 RSD

MESEČNA RATA

20% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA
 KAMATOM

RSD 107.645,99

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

38,61%

 Obračun je izvršen na dan 27.10.2015.god.    

Svako zainteresnovano lice u ekspozituri Banke može besplatno preuzeti Ponudu i nacrt Okvirnog ugovora.

bezbednost upotrebe platnih kartica

Koristite besplatnu uslugu obaveštavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS servisa Detaljnije >>

Preporučujemo da pre upotrebe platnih kartica pročitate savete koje smo pripremili u vezi čuvanja kartica i sprečavanja zloupotreba.

Saveti za čuvanje kartica
Ostale kartice

Saznajte šta dobijate uz ostale kartice iz naše ponude